ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ที่เปิดสอนภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ โดยหลักสูตรจะเน้นด้านการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเรื่องของการแพทย์ การเกษตร และศึกษาเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

ภาควิชาได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำรงบทบาทความเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์และการศึกษาเทคโนโลยีในประเทศไทยและในภูมิภาค โดยโปรแกรมหลักสูตรจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล (เช่น ข้อเสนอแนะของ IAEA) และประเมินโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

ผลงานเด่น

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนํ้าตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนส จากฟางข้าว
 • วัสดุกำบังรังสีที่ขึ้นรูปได้
 • เครื่องมือนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
 • การถ่ายภาพด้วยรังสีในการแพทย์ และอุตสาหกรรม
 • การวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม
 • การใช้เทคนิคนิวเคลียร์และรังสี ในด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การพัฒนาวัสดุด้วยรังสี
 • การจำลองการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์วิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ มีหลักสูตรเปิดสอนอยู่ 4 หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ – ท่าน
รองศาสตราจารย์ 3 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ท่าน
อาจารย์ 5 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

Department of Nuclear Engineering,
Faculty of Engineering,
Chulalongkorn UniversityPhayathai Rd., Wangmai, Pathumwan,Bangkok, Thailand 10330
Tel: +66 2218 6781
Fax: +66 2218 6780
Website: www.ne.eng.chula.ac.th/wp/