ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า

นํ้า” นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น
ดังนั้น การบริหารจัดการนํ้าจึงมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย
ปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการนํ้าเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

“จากรากฐานสู่สังคมนวัตกรรม”

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า

ผลงานเด่น

  • การบริหารจัดการนํ้าในช่วงวิกฤต-นํ้าท่วม/นํ้าแล้ง
  • การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยรูปตัว ก
  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมแหล่งนํ้าเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2537
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมแหล่งนํ้าเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2543จำ

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ – ท่าน
รองศาสตราจารย์ 3 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ท่าน
อาจารย์ 2 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. +66 2218 6455
โทรสาร. +66 2218 6457