คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ยุคปัจจุบัน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ยุคปัจจุบัน)

ยุคปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการขยายและปรับปรุงศักยภาพในด้านต่างๆ ของคณะให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีการจัดสร้างโรงงานและตึกเรียนเพิ่มเติมคือ สร้างตึกเรียนหลังที่ 2 ตึกเรียนหลังที่ 3 และตึกเรียนหลังที่ 4 ในปี พ.ศ. 2482, 2506 และ 2537 ตามลำดับ ต่อเติมห้องทดลองของภาควิชาต่างๆ สั่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ทดลองต่างๆ มาเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อให้เพียงพอสำหรับใช้ ในการเรียนการสอน อีกทั้งทางคณะยังได้ส่งอาจารย์ออกไปศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ เหมาะสม โดยใน พ.ศ. 2513 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เริ่มใช้ ระบบการเรียนแบบหน่วยกิต ซึ่งช่วยให้นิสิตสามารถเรียนจนสำเร็จ การศึกษาภายในเวลา 4 ปี ได้เป็นจำนวนมากขึ้น

ต่อมาใน พ.ศ. 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง International School of Engineering (ISE) เพื่อดูแลนิสิต ต่างชาติ ในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแรกมีนิสิต 9 ราย จากโครงการ AUN/SEED-Net และทุนประเทศเพื่อนบ้านของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนิสิตต่างชาติดังกล่าวมีประมาณ 40 คน ทั้งจากแหล่งทุน AUN/SEED-Net ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทุนรัฐบาลเวียดนาม ทุนส่วนตัว รวมถึงนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย จากนั้นในปีการศึกษา 2548 ได้รับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตรวิศวกรรมนาโนและหลักสูตรวิศวกรรมออกแบบและ ผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และเปลี่ยนชื่อสำนักงาน ISE เป็นสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อดูแลการเรียน การสอนและการใช้ชีวิตของนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการขยายการศึกษานานาชาติของ มหาวิทยาลัยและนโยบายการพัฒนาคณะไปสู่ความเป็นผู้นำ ด้านการศึกษาวิศวกรรมในเอเชียของคณะฯ ในเวลาเดียวกัน และใน ปีการศึกษา 2549 ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับ ปริญญาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอากาศยานและสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนภาควิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประเทศ มีภาควิชารวมทั้งหมด 12 ภาควิชา กับ 1 สำนัก ได้แก่ 

 1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 
 7. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 8. ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ 
 9. ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ 
 10. ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
 11. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 12. ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า 
 13. สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

บุคลากรทางการศึกษา

1
ศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
อาจารย์ผู้สอน

นิสิต

1
กำลังศึกษา
1
สำเร็จการศึกษา
1
นิสิตต่างชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์