ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังที่จะฝึกฝนนิสิตให้เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและความรู้ความสามารถทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในการวางแผน ออกแบบ ให้คำปรึกษา และดำเนินการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผลงานเด่น

 • การตกค้างของจุลมลสารชนิดใหม่ในสิ่งแวดล้อม
 • การจัดทำชุดบำบัดนํ้าเสียเคลื่อนที่
 • การบำบัดพื้นที่ปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสี
 • ชีวมวลเป็นแก๊สเชื้อเพลิง
 • ฟองอากาศในระบบบำบัดนํ้าเสีย
 • การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน
 • มลภาวะทางอากาศกับปัญหา รถติด โอกาสของทางแก้ 2 ปัญหา ด้วย 1 นโยบาย
 • การเติมอากาศและการกรองสำหรับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศ
 • การผลิตไฮโดรเยนโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนฯ
 • การประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การดูดติดผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมลสาร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 3 หลักสูตรคือ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Engineering) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 2 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 13 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 ท่าน
อาจารย์ 1 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

Department of Environmental Engineering
Faculty of EngineeringChulalongkorn University
Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 2218 6667
Fax: +66 2218 6666
Website: www.env.eng.chula.ac.th/