ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering : RCMSE) ก่อตั้งขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2539 ด้วยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ British Council เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัยด้านการจัดการวิศวกรรมและวิศวกรรมระบบการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานที่ตั้งปัจจุบันของศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต อยู่ที่ชั้น 3 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สถาบันกับ Warwick Manufacturing Group ซึ่งมีสถานะเป็นคณะคณะหนึ่งของ The University of Warwick สหราชอาณาจักร โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญา 2 ใบ จากทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master of Engineering) และจาก The University of Warwick (Master of Science)

นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน 12 รายวิชา พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ เพื่อที่จะรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตด้าน การจัดการวิศวกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจาก The University of Warwick โดยปริญญาที่ได้รับจาก The University of Warwick นั้น นิสิตสามารถเลือกสาขาหลักได้ 1 สาขา จาก 1) Engineering Business Management (EBM) 2) Supply Chain and Logistics Management (SCLM) และ 3) Service Management and Design (SMD) โดยในแต่ละสาขาจะมีวิชาบังคับและวิชาเลือกที่แตกต่างกัน ตลอดจนวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจะต้องสะท้อนถึงสาขาหลักที่นิสิตเลือกเข้าศึกษาด้วย

จุดเด่นของหลักสูตรดังกล่าวอยู่ที่ความยืดหยุ่นทางการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อโดย ไม่กระทบต่อภาระงานปัจจุบัน ด้วยการนำเอาระบบการศึกษาแบบโมดูลที่จัดให้มีการเรียน การสอนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ของอาทิตย์ถัดไป (ต่อ 1 โมดูล หรือ 1 รายวิชา) มาประยุกต์ใช้ผ่านคณาจารย์ของ Warwick Manufacturing Group โดยตรง นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละโมดูล นิสิตจะต้องทำรายงาน (Post Module Assign-ment) เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้แทนการสอบแบบดั้งเดิม ส่งผลให้นิสิตจำเป็นต้องทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างสมํ่าเสมออีกด้วย

นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ที่หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน นิสิตนานาชาติจากหลายประเทศ ทั้งจากทวีปเอเชียและยุโรปได้เข้ามาศึกษาที่ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต เช่น ไต้หวัน มาเลเซีย พม่า จีน อินเดีย เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ทั้งนี้ ศูนย์ ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิตได้ทำการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงจำนวนกว่าหลายร้อยคนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตและการบริหารของประเทศไทย ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ โดยมหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร บางส่วนยังได้พัฒนาตนเองจนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นในหลากหลายธุรกิจอีกด้วย

สถานที่ติดต่อ

Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering (RCMSE)
3rd Floor, Building 4, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 2218 6804
Fax: +66 2218 6805
Website: http://cuse2.eng.chula.ac.th/