ผลงานวิจัย

Toward Innovative Society: Fight COVID-19

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและกระจายไปทั่วเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อและติดกันได้ง่ายมาก และยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคได้กระบวนการบำบัดรักษาจึงค่อนข้างยุงากพอสมควรในเรื่องการกักโซนพื้นที่รักษา ถึงแม้จะมีมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายมากแล้วก็ตาม แต่ว่าในประเทศไทยเรามีบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่มีจำกัด ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรคอุบัติใหม่นี้ยังขาดแคลนเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมตามความถนัดและความชำนาญที่เราสามารถทำได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีการประสานงานรับโจทย์ปัญหาทางการแพทย์นั้นมาเพื่อคิดสร้างนวัตกรรม เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยการร่วมทำงานผลิตผลงานนวัตกรรมหรือการดำเนินงานดังต่อไปนี้

โครงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)
โครงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)
การฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี
การฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี
น้องกระจก หรือ Telepresence
น้องกระจก หรือ Telepresence
 •  I2P – Idea to product, in 7 days โครงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จากดีไซน์สู่ผลิตภัณฑ์ใน 7 วัน
 • การฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี (Respirator Sterilization by UVC)
 • น้องกระจก หรือ Telepresence
 • น้องปิ่นโต (Quarantine Delivery Robot) หรือหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่ง และการสื่อสารทางไกล เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์
 • การทดสอบมาตรฐานชุด PPE เพื่อการใช้งานสำหรับแพทย์ในห้อง ICU COVID
 • ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)
 • รถความดันบวก “CU กองหนุน”
 • หุ่นยนต์ที่ช่วยประเมิน ดูแล ฟื้นฟู บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผลงานวิจัยของภาควิชาต่างๆ

 • ระบบติดตาม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลการใช้งานรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า
 • การขนส่งสีเขียว…ถึงเวลาที่เราต้องสร้างและใช้งานระบบขนส่งอย่างยั่งยืน
 • การเสริมกำลังโครงสร้างเหล็กโดยใช้พอลิเมอร์เสริมเส้นใย และลวดอัดแรงภายหลัง
  Smart Mobility
 • การเตรียมพร้อมเมืองหลวงรับภัยธรรมชาติ
 • การตรวจสอบภาพถ่ายรอยแตกร้าวภายนอกอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอากาศยานไร้คนขับ
 • เครื่องมือทดสอบความต้านทานของวัสดุที่ใช้ทำชุดป้องกันต่อการทะลุผ่านของเลือดสังเคราะห์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรกลในการอัดแรงดัน
 • คอนกรีตสมรรถนะสูง
 • ควอนตัมดอต อนาคตของวัสดุนาโนอิเล็กทรอนิกส์
 • ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย Plasma-RX Chulalongkorn University Rescue the World
 • อุปกรณ์และซอฟต์แวร์สำหรับคนพิการแขนและ/หรือขาและคนเป็นอัมพาตในการใช้คอมพิวเตอร์
 • กระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการทางสายตาสำหรับการเรียนรู้เรื่องกราฟ
 • CU Tracking ระบบช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
 • อินเวอร์เตอร์กับการประหยัดพลังงาน
 • CU-TALK เครื่องสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
 • ภัยเงียบเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • Solar Cells และ Nanoelectronic
 • การอนุมานเหตุและผลเกรนเจอร์ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแหล่งสัญญาณของ EEG ด้วยแนวทางปริภูมิสถานะ
 • ระบบวีดิทัศน์ที่ซ่อนคำบรรยายภาพภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อคนหูหนวก
 • เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ
 • หุ่นยนต์บริการกับชีวิตชาวกรุงเทพฯ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19
 • กลไกข้อเข่าของขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า
 • ยานยนต์ควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่าย 5G
 • หุ่นยนต์บริการกับเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G
 • ระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยก จัดเก็บ และเพาะเลี้ยงเซลล์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางชีวภาพของเซลล์มะเร็ง
 • อุปกรณ์ระบบของไหลจุลภาคเพื่อประยุกต์ใช้ศึกษาด้านวิศวกรรมชีวภาพ
 • Cobots: Collaborative Robots
 • เครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติ
 • MEMS: Micro Electro Mechanical Systems
 • การแก้ไขข้อบกพร่องในการหล่อเครื่องประดับ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดูกไทเทเนียมสั่งตัดเฉพาะบุคคล
 • งานวิจัยกระบวนการผลิตเครื่องประดับและอัญมณีไทยจากโลหะเงินผสม เพื่อประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต
 • วิศวกรรมพื้นผิว (Serface Engineering) เทคโนโลยีช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 • การผลิตอิฐเผาจากตะกอนของอุตสาหกรรมเหมืองหิน
 • ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • แนวทางการเติมอากาศเพื่อป้องกันปัญหานํ้าเน่าเสียจากเหตุการณ์นํ้าท่วม
 • การเติมอากาศ (Aeration) และการกรอง (Filtration) สำหรับการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในประเทศ
 • นวัตกรรมวัสดุดูดซับนํ้ามันจากของเสียวิสโคส
 • ชีวมวลเป็นแก๊สเชื้อเพลิง อีกทางเลือกพลังงานยั่งยืนของประเทศ
 • การผลิตกลาสเซรามิกจากเศษแก้วรีไซเคิล
 • การเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์
 • เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
 • นาโนเคลย์กับการปรับปรุงคุณภาพของครีมนวดผมนํ้ามันมะกรูด
 • ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร
 • ฟิล์มพลาสติกชีวภาพสำหรับการยืดอายุผัก ผลไม้สดและเก็บรักษาคุณภาพของผลไม้แห้ง
 • ผ้าเบรกนาโนนวัตกรรมใหม่สำหรับเบรกรถยนต์
 • ฟิล์มพอลิเมอร์/ดินเหนียวนาโนคอมโพสิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • โครงเลี้ยงเซลล์จากชีววัสดุที่ผลิตได้ในประเทศเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
 • ระบบนำส่งยาที่ผลิตจากชีววัสดุ
 • เทคโนโลยีฟิล์มเคลือบเพื่อยืดอายุผลไม้ไทยหลังการเก็บเกี่ยว
 • การสกัดสารต้านมะเร็งแอนทราควิโนนส์จากรากของต้นยออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต n-Butanol จากวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • เกราะกันกระสุนนํ้าหนักเบาสมรรถนะสูง
 • สีทนไฟชนิดอินทูเมสเซนท์ในระดับโรงงานนำร่อง
 • An Exploratory Survey on the Perceived Risk of COVID-19 and Travelling
 • Performance of Network-Based RTK GNSS for the Cadastral Survey in Thailand
 • Discrimination of Tropical Mangroves at the Species Level with EO-1 Hyperion Data
 • Improving the Accuracy of Mangrove Species Discrimination Using Object Based and High Spatial Resolution Imagery: A Case Study in Pak Phanang, Thailand
 • The Development of a Mobile Map Application for Park and Ride Users
 • Tropical Mangrove Species Discrimination Using Hyperspectral Data: A Laboratory Study
 • Variations of Precipitable Water Vapor Using GNSS CORS in Thailand
 • การบินสำรวจภูมิประเทศด้วยไลดาร์ครั้งแรกของประเทศไทย
 • การใช้ Remote Sensing เพื่อการศึกษาพืช
 • โครงการแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง “การจัดการนํ้าเพื่อรองรับยุทธศาสตร์นํ้าของประเทศ”
 • โครงการการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร
 • โครงการการสนับสนุนกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม และกำหนดนโยบายขับเคลื่อนภายใต้โครงการวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการนํ้า
 • หุ่นยนต์บริการสำหรับงานภายในอาคาร
 • การพัฒนาวัสดุเพื่อการตรวจวัดรังสี
 • การสำรวจและวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม

ท่านที่สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก E-Magazine Chula Engineering 2020 ฉบับที่ 2