ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นหน่วยงานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แห่งแรกของประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ (Computer Science) ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขณะเดียวกัน ยังได้เปิดสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาโทอีกด้วย ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานเด่น

  • ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelli-gence
  • โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยออกแบบชุดโขนโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • ระบบค้นหาเพลงโดยการร้องทำนอง
  • ระบบฝังตัว
  • VOICE Recognizing Toy ของเล่นที่มีความสามารถในการรู้จำเสียง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตร 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.)
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ด.)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (CS)
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE)

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 2 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 13 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 ท่าน
อาจารย์ 5 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 17 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4(เจริญวิศวกรรม) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 0 2218 6954-7
โทรสาร: +66 0 2218 6955
เว็บไซต์: http://www.cp.eng.chula. ac.th