หลักสูตร

Department/Unit
ภาควิชา/หน่วยงาน
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
 • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • ภาควิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
 • ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
 • ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
 • สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
 • ฝ่ายวิชาการ
 1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 5. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
 6. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 8. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
 9. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
 10. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 11. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 12. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 13. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 14. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
 15. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
 16. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ และการผลิตยานยนต์ (นานาชาติ)
 17. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
 18. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (นานาชาติ)
 19. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)
 1. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 6. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และปิโตรเลียม (นานาชาติ)
 7. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 9. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 10. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 11. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 12. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 13. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
 14. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 15. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
 16. วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (นานาชาติ)
 17. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
 18. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
 19. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี การป้องกันประเทศ
 20. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเมืองอัจฉริยะ
 21. วศ.ม. สาขาวิชาระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วย เครือข่ายไซเบอร์
 22. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้าง พื้นฐานระบบราง
 1. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
 2. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 6. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 7. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 8. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 9. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 10. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
 11. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
 12. วท.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)