นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับจากที่ได้มีการก่อตั้งชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาเปลี่ยนเป็นสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมฯ มีนายกรวมทั้งสิ้น 11 คน โดยมีวาระการบริหารครั้งละ 2 ปี ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ
(พ.ศ. 2522)​

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

นายกสมาคม สมัยที่ 1 และ 2
(พ.ศ. 2525-2530)

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

นายกสมาคม สมัยที่ 3 และ 4
(พ.ศ. 2531-2534)

สมบูรณ์ มณีนาวา

สมบูรณ์ มณีนาวา

นายกสมาคม สมัยที่ 5 และ 6
(พ.ศ. 2535-2538)

พละ สุขเวช

พละ สุขเวช

นายกสมาคม สมัยที่ 7
(พ.ศ. 2539-2540)

วีรวัฒน์ ชลายน

วีรวัฒน์ ชลายน

นายกสมาคม คนที่ 8
(พ.ศ. 2541-2542)

ดร.เกษม ใจหงษ์

ดร.เกษม ใจหงษ์

นายกสมาคม สมัยที่ 9
(พ.ศ. 2543-2544)

ดร.ศรีสุข จันทรางศุ

ดร.ศรีสุข จันทรางศุ

นายกสมาคม สมัยที่ 10
(พ.ศ. 2546-2547)

วิเศษ จูภิบาล

วิเศษ จูภิบาล

นายกสมาคม สมัยที่ 11
(พ.ศ. 2547-2548)

อดิเทพ พิศาลบุตร์

อดิเทพ พิศาลบุตร์

นายกสมาคม คนที่ 12
(พ.ศ. 2549-2550)

วิศิษฎ์ อัครวิเนค

วิศิษฎ์ อัครวิเนค

นายกสมาคม สมัยที่ 13
(พ.ศ. 2551-2552)

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

สมบูรณ์ มณีนาวา

นายกสมาคม สมัยที่ 14
(พ.ศ. 2553-2554)

วีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล

วีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล

นายกสมาคม สมัยที่ 15
(พ.ศ. 2555-2556)

นำชัย หล่อวัฒนตระกูล

นำชัย หล่อวัฒนตระกูล

นายกสมาคม คนที่ 16
(พ.ศ. 2557-2558)

สรัญ รังคสิริ

สรัญ รังคสิริ

นายกสมาคม สมัยที่ 17
(พ.ศ. 2559-2560)

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

นายกสมาคม สมัยที่ 18
(พ.ศ. 2561-2562)