หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

ปรัชญาหลัก คือ การเป็นกำลังสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยคิดค้นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการทหาร ลดการพึ่งพาต่างชาติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ สังกัดภารกิจบูรณาการ การศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ 2 สถาบันประสานความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

ภายใต้ปรัชญาหลัก คือ การเป็นกำลังสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย คิดค้นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการทหาร ลดการพึ่งพาต่างชาติที่เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเรียนการสอนหลายหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน และในหลายสาขาวิชามีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับความมั่นคงทางทหาร โดยเฉพาะในส่วนของความรู้ด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร การประสานองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อการพัฒนาประเทศ

ปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เปิดสอนหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมร่วมกับศาสตร์ทางการทหาร แบ่งเป็น 7 แขนงวิชา แต่ละแขนงวิชาใช้รายวิชาระดับมหาบัณฑิตของหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 • แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและวัตถุระเบิด ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
 • แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการป้องกันประเทศ ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการป้องกันประเทศ ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
 • แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันประเทศ ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 • แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการเพื่อการป้องกันประเทศ ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ 
 • แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการป้องกันประเทศ ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ 
 • แขนงวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์เพื่อการป้องกัน ประเทศ ใช้รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมนิวเคลียร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับมหาบัณฑิตที่ปรากฏในหลักสูตรอื่นซึ่งเปิดสอน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมความรู้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยให้แก่นิสิตภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารงานหลักสูตร หลักสูตรได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดนัย อาชวาคม 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ริมดุสิต 
 6. พ.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก วีรวงศ์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล พิภพมงคล 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 1. พ.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน จันทวาลย์
 2. พ.อ. รองศาสตราจารย์ ดร.ผเดิม หนังสือ
 3. พ.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล
 4. พ.อ.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยาภรณ์ เจริญผล
 5. พ.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาศิส บุณยะประภัศร
 6. พ.ท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรเทพ สมราช

สถานที่ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 2218 6330
เว็บไซต์ www.defengtech.eng.chula.ac.th/contact.html