ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Excellence in Industrial Engineering Education,
Outstanding Research, Highly Regarded Locally and Internationally

ผลงานเด่น

  • การคำนวณค่าเวลามาตรฐานสำหรับกิจกรรมการผลิต
  • ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ไฮบริดกับร่างกายมนุษย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 4 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2485 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2559
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2517 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2560
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรสองปริญญา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 2ท่าน
รองศาสตราจารย์ 7 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 ท่าน
อาจารย์ 3 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 254 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 4
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสต ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2218 6814-6
โทรสาร +66 2251 3969, +66 2218 6813
เว็บไซต์ https://ienext.eng.chula.ac.th/about-us/location