ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณีเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการนำทรัพยากรธรณีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมทรัพยากรธรณีสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีการสำรวจแหล่งแร่ การทำเหมืองแร่จากแหล่งทรัพยากรธรณี รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมปลายนํ้า

วิศวกรรมปิโตรเลียมเป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพของวิชาฟิสิกส์ เคมี และศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อการเสาะหาและประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม พัฒนา ผลิต และขนส่งปิโตรเลียม เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมจากใต้พื้นพิภพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป วิศวกรปิโตรเลียมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสำรวจหาและประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม วางแผนรูปแบบวิธีการเจาะหลุมและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อที่จะผลิตนํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว ทั้งนี้รวมถึงการจัดการกับผลิตผลที่ไม่พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่า

ผลงานเด่น

  • ระบบกำจัดฝุ่นโรงโม่หิน
  • การพัฒนาแหล่งทรัพยากรหิน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมในปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 4 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากร ธรณีและปิโตรเลียม (นานาชาติ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากร ธรณีและปิโตรเลียม (นานาชาติ)

จำนวนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ 2 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ท่าน
อาจารย์ 3 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

Department of Mining and Petroleum Engineering,
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
E-mail: mn-pe@chula.ac.th
Tel: +66 2218 691989