ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

101 ปี แห่งความภูมิใจ “เกียรติภูมิวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ”
รับใช้ประชาชน ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นผู้นำในยุคที่กำลังจะมาถึง มีความสามารถในการคำนวณและแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการศึกษาตลอดเวลา แม้ภายหลังจบการศึกษาไป และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญ ขยายขอบเขตความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาให้เหนือไปกว่าจะเอื้อมไปถึง มุ่งพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่พร้อม ประยุกต์โดยนำแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการใหม่มาปรับใช้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านทาง การบริการชุมชน และการเป็นตัวแทนในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ

ผลงานเด่น

  • การวางแผนการเดินรถขนส่ง ต่อเนื่องที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาการ รับ-ส่งสินค้าแบบเต็มคันรถ
  • วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
  • โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  • พฤติกรรมการปนเปื้อนของนํ้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ในดินทราย
  • การเตรียมพร้อมเมืองหลวงรับภัยธรรมชาติ
  • การขนส่งสีเขียว

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมโยธามีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 3 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2476 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2513 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 5 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 19 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ท่าน
อาจารย์ 1 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 2218 6460
โทรสาร 66 2251 7304
เว็บไซต์ www.civil.eng.chula.ac.th/web/contactus/