รายนามคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาอำมาตย์ตรีพระยานิพัทธ์กุลพงษ์

มหาอำมาตย์ตรีพระยานิพัทธ์กุลพงษ์

12 กรกฎาคม 2460-30 กันยายน 2464

มหาอำมาตย์ตรีพระยาวิทยาปรีชามาตย์

มหาอำมาตย์ตรีพระยาวิทยาปรีชามาตย์

1 ตุลาคม 2464-10 มิถุนายน 2472

ศาสตราจารย์พระเจริญวิศวกรรม

ศาสตราจารย์พระเจริญวิศวกรรม

11 มิถุนายน 2472-18 มิถุนายน 2504

ศาสตราจารย์พิเศษปัตตะพงศ์

ศาสตราจารย์พิเศษปัตตะพงศ์

19 มิถุนายน 2504-24 สิงหาคม 2512

ศาสตราจารย์อรุณสรเทศน์

ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

25 สิงหาคม 2512-30 กันยายน 2515

ศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์

1 ตุลาคม 2515-31 ธันวาคม 2517

ศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต

31 มกราคม 2518-30 มกราคม 2522

ศาสตราจารย์ ดร.จรวย บุญยุบล

ศาสตราจารย์ ดร.จรวย บุญยุบล

31 มกราคม 2522-30 มกราคม 2526

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์

ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์

31 มกราคม 2526-30 มกราคม 2534

รองศาสตราจารย์ดร.ธัชชัย สุมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร

31 มกราคม 2534-30 มกราคม 2538

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

31 มกราคม 2538-30 มกราคม 2542

รองศาสตราจารย์ดร.ธัชชัย สุมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร

31 มกราคม 2542-30 มีนาคม 2543

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

1 เมษายน 2543-31 มีนาคม 2547

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

1 เมษายน 2547-24 มกราคม 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

29 กุมภาพันธ์ 2551-28 กุมภาพันธ์ 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

29 กุมภาพันธ์ 2554-30 กันยายน 2556

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

1 ตุลาคม 2556-30 มิถุนายน 2559

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

30 มิถุนายน 2559-ปัจจุบัน