หน่วยงาน

สถาบันทางวิชาการ
 • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CU MOOC)
 • วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (The Petroleum and Petrochemical College)
 • สถาบันวิจัยพลังงาน (Energy Research Institute)
 • สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (Metallurgy and Materials Science Research Institute)
 • สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (Environmental Research Institute)
 • สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Transportation Institute)
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
 • (The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering)
 • สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า (Aquatic Resources Research Institute)
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
 • iCare
 • TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
 • ห้อง “ลีฟแอนด์เลิร์น” (Live & Learn)
 • Chula Engineering Library
 • กองทุนวิศวฯ 100 ปี
 • กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ (Innovation Endowment Fund)
 • ศูนย์บริการวิศวกรรม (Center for Engineering Service)
 • ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
 
 
กิจกรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมของนิสิต เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเหมือนๆ กัน เพื่อทำให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงทักษะในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสให้นิสิตได้มีการทำงานร่วมกัน ฝึกเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการกระชับความสัมพันธมิตรกันในรุ่นและระหว่างรุ่นได้ โดยมีชมรมหลากหลายประเภท รวมแล้ว 32 ชมรม ดังนี้

 1. ชมรมผู้นำเชียร์
 2. ชมรมกีฬาทางนํ้า
 3. ชมรมบาสเกตบอล
 4. ชมรมกีฬายิงปืน
 5. ชมรมวอลเลย์วอล
 6. ชมรมกีฬามวย
 7. ชมรมบอล
 8. ชมรมเทควันโด
 9. ชมรมเปตอง
 10. ชมรมแบดมินตัน
 11. ชมรมหมากกระดาน
 12. ชมรมซอฟต์บอล
 13. ชมรมปิงปอง
 14. ชมรมรักบี้
 15. ชมรมเทนนิส
 16. ชมรมฮอกกี้
 17. ชมรมตะกร้อ
 18. ชมรม E-Sport
 1. ชมรมโต้วาที
 2. ชมรมวิจัยเกม
 3. ชมรมค่ายลานเกียร์
 4. ชมรม Thinc.
 5. ชมรมวิชาการ
 6. ชมรม FE Camp
 7. ชมรม EIC (Engineering Innovator Club)
 8. DSC Chulalongkorn University (Developer Student Clubs Chulalongkorn University)
 1. ชมรม Intania Music Club หรือ ชมรม IMC (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)
 2. ชมรม Step Out
 3. ชมรมวาทะและศิลปบรรเทิง
 4. ชมรมแสงสี
 5. ชมรมค่ายยุววิศวกรบพิธ
 6. ชมรมค่ายวิศวพัฒน์

ท่านที่สนใจข้อมูลหน่วยงานต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก E-Magazine Chula Engineering 2020 ฉบับที่ 2