สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหตุการณ์โดยสังเขปของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 มิ.ย. 2456

ก่อตั้งคณะวิศวฯ จุฬาฯ (ชื่อเดิมโรงเรียนยันตรศึกษา)

พ.ศ. 2475

ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ

พ.ศ. 2486

สมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ รวมกับสมาคมนายช่างก่อสร้างแห่งกรุงสยาม เป็นสมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย

1 มิ.ย. 2522

ก่อตั้งชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมแห่งจุฬาฯ (ครบ 66 ปีของคณะฯ)

พ.ศ. 2525

เปลี่ยนจากชมรมเป็นสมาคมนิสิตเก่าฯ

พ.ศ. 2525-2530

สร้างความเป็นปึกแผ่นและดำเนินการให้สมาคมฯ เข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมหารายได้และจัดงานคืนสู่เหย้า

พ.ศ. 2531-2534

เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตเก่า เริ่มการประกาศเกียรติคุณวิศวกรดีเด่น

พ.ศ. 2535-2538

เริ่มทำทำเนียบนิสิตเก่า ระบบข้อมูล และวารสารของสมาคมฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรมชุมนุมประธานรุ่นต่าง ๆ

พ.ศ. 2539-2540

ทำเนียบนิสิตเก่าแล้วเสร็จ เกิดวารสารอินทาเนีย และคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์

พ.ศ. 2541-2542

สร้างวารสารอินทาเนียเป็นที่นิยม เปลี่ยนคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเป็นที่รวมของประธานรุ่น ริเริ่มแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเกิดชมรมกอล์ฟวิศวจุฬา

พ.ศ. 2543-2544

เริ่มโครงการบูรณะอาคารสุขาภิบาลเพื่อเป็นที่ทำการสมาคมฯ เชิญประธานรุ่นเป็นคณะกรรมการอำนวยการ มีการจัดระบบบริหารสมาคมฯ เป็น 4 สายงาน สร้างที่ทำ การสมาคมฯ แล้วเสร็จ เริ่มสร้างบทบาทต่อสังคมร่วมกับ คณะฯ จัด Intania Innovation Show โดยใช้ชื่อนิทรรศการ Thai Tech เริ่มจัด Forum ชื่อวิศวฯ จุฬาฯ Forum และ ได้มีการระดมทุนช่วยเหลือนิสิตเก่าที่ประสบอุบัติเหตุ

พ.ศ. 2545-2546

ปรับปรุง Web โดยได้สิทธิ์ใช้ชื่อ intania.com ริเริ่มบัตรสิทธิประโยชน์ KTC ของวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับบัตร เครดิตกรุงไทย ริเริ่มโครงการพี่เก่าแนะแนวน้อง และจัดงานนัดพบตลาดแรงงานทางวิศวกรรม เริ่มโครงการ กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์

พ.ศ. 2543-2544

สานต่อ Intania Forum ให้มีสาระและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึ้น เกิดงานเสวนา Executive Engineer Talk สามารถสร้างเกียรติภูมิของนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ได้อย่างดียิ่ง จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น แบบ Dinner Talk โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่นให้สังคมรับรู้มากขึ้น สร้างเว็บไซต์ www. intania.com ได้สำเร็จให้แก่มวลสมาชิก และเกิดกองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ มีการประสานงานและร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2549-2550

ริเริ่มโครงการสรรหาวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นเพื่อจารึกนามผู้ทำคุณประโยชน์เข้าสู่หอเกียรติยศ (Hall of Fame) จัดงาน Dinner Talk เพื่อประกาศการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการ วิศวกรรมของประเทศ ปรับเปลี่ยนวารสารอินทาเนียให้เป็นสีทั้งเล่มและส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันมากขึ้น

พ.ศ. 2556

เหตุการณ์สำคัญคือการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนา ครบ 100 ปี มีการจัดกิจกรรมมากมาย และได้ก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี