ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

งานด้านวิศวกรรมสำรวจเป็นการออกแบบวิธีการรังวัดลักษณะทางกายภาพของโลกเพื่อให้ความแม่นยำสูง รวมไปถึง การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทำการสำรวจมาเพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้ เนื่องจากข้อมูลเชิงพื้นที่และตำแหน่งเป็นข้อมูลที่พบได้โดยทั่วไป แต่มีความพิเศษกว่าข้อมูลชนิดอื่น ๆ จึงทำให้งานทางด้านวิศวกรรมสำรวจเป็นหัวใจหลักของธุรกิจหลาย ๆ ด้าน และมีความสำคัญกับการออกแบบและวางผังโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศ ครอบคลุมถึงถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะงานที่มีความสำคัญต่อการวางรากฐานและการพัฒนาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ผลงานเด่น

  • ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานเตรียมรับมือภัยพิบัติและการฟื้นฟูวิกฤต
  • การใช้ Remote Sensing เพื่อการศึกษาพืช
  • การติดตามการเคลื่อนตัวของ แผ่นเปลือกโลกทางราบฯ
  • การคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งในภาพถ่าย
  • การประเมินศักยภาพของดาวเทียมรายละเอียดสูง สำหรับงานด้านภูมิสารสนเทศของไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 3 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2498 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2554
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2522 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2552
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2548

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 1 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 5 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ท่าน
อาจารย์ 3 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: +66 2218 6652-64
แฟกซ์: +66 2218 6650
เว็บไซต์: http://sv.eng.chula.ac.th/