สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ISE

สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2543 โดยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ซึ่งดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบกับในขณะนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ AUN/SEED-Net (ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network) ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรับบุคลากรชาวต่างชาติจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประสานงานระหว่าง AUN/SEED-Net กับภาควิชา ซึ่งยังรวมถึงการประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้ทุนอื่น ๆ เช่น ทุนประเทศเพื่อนบ้านของจุฬาฯ (CU Neighboring Countries) ทุนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ทุนรัฐบาลเวียดนาม และยังรวมถึงผู้ที่สมัครเข้าเรียนโดยทุนส่วนตัวด้วยเช่นกัน

ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ทางรัฐบาลมีนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้รุดหน้า เพื่อเป็นการสนองตอบแผนการดำเนินงานของรัฐบาล ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะนั้น จึงได้จัดตั้งคณะทำงานในการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นใน พ.ศ. 2548 ได้เปิด การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (Nano Engineering: NANO) และสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (Automotive Design and Manu- facturing Engineering: ADME) ต่อมาใน พ.ศ. 2549 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering: ICE) และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering: AERO) และใน พ.ศ. 2561 ได้เปิดการเรียน การสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics And Articial Intelligence Engineering : ROBOTICS AI)

ในปัจจุบัน สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายในการสร้างวิศวกรรมนานาชาติที่มีศักยภาพในการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ได้รองรับความท้าทายของสังคมและอุตสาหกรรมทั้งในและ ต่างประเทศ

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติประกอบขึ้นด้วย การบูรณาการของสหสาขาวิชาทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความต้องการและแนวโน้มในอุตสาหกรรม และคุณลักษณ์และทักษะที่จำเป็นสำคัญของวิศวกร มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้งานจริง และการออกแบบเชิงนวัตกรรม สนองความต้องการของอุตสาหกรรมและธุรกิจในประเทศไทย ในภูมิภาค และในระดับโลก โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ ทันสมัยเพื่อความยั่งยืน องค์ความรู้ที่นำมาประกอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาวิศวกรรมเคมี วิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ISE
ISE

ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ประมาณ 800 คน วิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาตินั้นจะไม่ทับซ้อนกับวิชาที่เปิดสอนดั้งเดิม โดยทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาตินั้นจะดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกวิชา นอกจากนี้แล้ว ทางสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ISE ได้ ร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั่วโลก ในทุกปีจะมีนิสิตแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศเข้ามาร่วมศึกษาเป็นจำนวนมาก และมีนิสิตของหลักสูตรไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเช่นกัน 

ด้วยเหตุนี้ วิศวกรที่จบการศึกษาจาก สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ย่อมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น เป็นสากลทันสมัย และสามารถร่วมสร้างผลกระทบให้แก่สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีนิสิตที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแล้วกว่า 12 รุ่น นิสิตส่วนใหญ่ทำงานเป็น ผู้บริหารระดับสูง และวิศวกรในบริษัทชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ บางกลุ่มพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัว หรือสร้างธุรกิจของตนเอง บางคนได้รับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ความสำเร็จของนิสิตคือ ความสำเร็จของหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISE
ISE

ผู้อำนวยการ ISE

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ์ 23 เมษายน 2543-23 มิถุนายน 2548 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 24 มิถุนายน 2548-30 กรกฎาคม 2550 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช 1 สิงหาคม 2550-1 กันยายน 2551 
 4. นายทัศนะ พิทักษ์อรรณพ 1 กันยายน 2551-30 กันยายน 2555 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน 1 ตุลาคม 2555-31 พฤษภาคม 2557 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ (รักษาการ) 1 มิถุนายน 2557-20 กรกฎาคม 2557 
 7. นายสมศักดิ์ ใจตรง 21 กรกฎาคม 2557-21 ตุลาคม 2557 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (รักษาการ) 22 ตุลาคม 2557-5 กรกฎาคม 2558 
 9. นางแก้วใจ นาคสกุล 6 กรกฎาคม 2558-31 สิงหาคม 2559 
 10. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (รักษาการ) 1 กันยายน 2559-15 กันยายน 2559 
 11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ (รักษาการ) 11 กันยายน 2559-31 มกราคม 2560 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1 กุมภาพันธ์ 2560-ปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อ

International School of Engineering (ISE) 
Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Wangmai, Pathumwan,Bangkok, 10330 Thailand

Tel : +66 2218 6422-4, +66 2218 6743-4, +66 2218 6746
Fax: +66 2218 6750
Website: www.ise.eng.chula.ac.th/contact-us142ISE