ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Engineeringภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นภาควิชาหนึ่งในหลักสูตรที่สอนอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่เริ่มสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2459 ซึ่งในขณะนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่แยกเป็นภาควิชาต่าง ๆ และหลักสูตร การเรียนยังเป็นเพียงระดับประกาศนียบัตรกับประกาศนียบัตรชั้นสูงเท่านั้น ต่อมาใน พ.ศ. 2474 จึงได้มีการแยกออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผลงานเด่น

 • เครื่องควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
 • ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงความถี่วงจรไฟฟ้า เชิงเส้นทั่วไป
 • เครื่องนวดด้วยคลื่นเหนือเสียง
 • หุ่นยนต์กู้ภัย Plasma-RX World RoboCup Rescue Robot
 • ควอนตัมดอท
 • Intelligent Video Surveillance System ระบบวีดิทัศน์ตรวจการณ์ที่ฉลาด
 • สปินทรอนิกส์
 • การประมวลภาพทางการแพทย์
 • โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle Project: UAV)
 • ระบบการอ่านมิเตอร์แบบอัตโนมัติ
 • การพยากรณ์การผลิตและบริโภคไฟฟ้า
 • การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยข้อมูลขนาดใหญ่
 • ซอฟต์แวร์สำหรับคนพิการแขนและขา
 • กระดานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ผู้พิการทางสายตาสำหรับการเรียนรู้เรื่องกราฟ
 • อินเวอร์เตอร์กับการประหยัดพลังงาน
 • เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย BAN

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 3 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2476 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2500 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 6 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 17 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 ท่าน
อาจารย์ 4 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2218 6492
โทรสาร +66 2251 8991
E-mail: eeinfo@chula.ac.th