บ้านของวิศวกรยุคใหม่

บ้านของวิศวกรยุคใหม่

The Home of Neo Engineers

บ้านของวิศวกรยุคใหม่ ผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งการเรียนรู้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่น และการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

เป็นที่ยอมรับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (Forefronts in Academics and Researches) ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วจากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม ทำให้ระบบการศึกษาของโลกได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ตัวเองจากผู้นำระดับแนวหน้าทางด้านวิศวกรรม ไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) แห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้าง Chula Engineering Platform for Learning and Innovation ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่สามารถรองรับและส่งเสริม

1. การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ทั้งของคณาจารย์ นิสิต นิสิตเก่า ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนทั่วไป เป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายจากทุกๆ สื่อการเรียนการสอนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยปราศจากเงื่อนไขหรือสถานภาพที่ไม่ยืดหยุ่น

2. การนำงานวิจัยของคณะฯ ไปสู่การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม โดยเปิดช่องทางทั้ง ทางกายภาพ การเงิน การบริหารจัดการ และการสื่อสารเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณาจารย์สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 มิถุนายน 2562
*สรุปเนื้อหาการบรรยายเสวนาประชาคม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 106 ปี”