ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

ในช่วง พ.ศ. 2511 ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีความต้องการวิศวกรสาขาโลหการ และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความสำคัญของสาขาวิชาที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ใน พ.ศ. 2515 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ในช่วงเวลานั้น อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้นมีการขยายตัวอย่างมาก และขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมโลหการอย่างเห็นได้ชัด

ใน พ.ศ. 2517 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง “ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ” ขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นภาควิชาแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนและผลิตบุคลากรด้านโลหวิทยา ต่อมาใน พ.ศ. 2544 ภาควิชาวิศวกรรมโลหการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิศวกรรมโลหะและวัสดุ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ครอบคลุมถึงวัสดุประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น เซรามิกและพอลิเมอร์ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาและวิทยาการใหม่ที่มีการปรับปรุงวัสดุใหม่สำหรับใช้งาน

สโลแกนหรือคำขวัญของภาควิชาฯ “โลหการจุฬาฯ ความรู้เด่น เน้นพัฒนา สู่แนวหน้า นวัตกรรม”

จุดเด่นของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เน้นการเรียนการสอนทางด้านโลหะเป็นหลัก ซึ่งทำให้นิสิตที่ได้รับความรู้ทางด้านนี้ไป สามารถประกอบอาชีพวิศวกรรมทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้นสูง ทำให้สามารถสร้างนวัตกรรม ที่สร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ผลงานเด่น

  • รัตนโลหะ และรัตนโลหะทอง 18 กะรัต
  • การแก้ไขข้อบกพร่องในการหล่อเครื่องประดับ
  • การยืดอายุการใช้งานใบพัด กังหันก๊าซที่ทำด้วยโลหะพิเศษ
  • วัสดุมีความสามารถจำรูปร่างตัวเอง ได้
  • วิศวกรรมพื้นผิว เทคโนโลยีช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จ่าย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ในปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมโลหการ มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 3 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 1 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 4 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 ท่าน
อาจารย์ 3 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 16 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 (เจริญวิศวกรรม)
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2218 6942
โทรสาร +66 2218 6942
เว็บไซต์ www.metal.eng.chula.ac.th