คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

รศ. ดร.สุพิชชา จันทรโยธา

รศ. ดร.สุพิชชา จันทรโยธา

supitcha.c@chula.ac.th

อ.เดโช ทองอร่าม

อ.เดโช ทองอร่าม

decho.t@chula.ac.th

รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต์

รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต์

sunchai.n@chula.ac.th

อ.จเด็จ เย็นใจ

อ.จเด็จ เย็นใจ

chadet.y@chula.ac.th

รศ. ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง

รศ. ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง

doonyapong.w@chula.ac.th

ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์

ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์

phongphaeth.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.สมบูรณ์ รัศมี

ผศ. ดร.สมบูรณ์ รัศมี

somboon.ra@chula.ac.th

ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว

ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว

phannee.s@chula.ac.th

อ. ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์

อ. ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์

kritrawi@gmail.com

อ. ดร.กมลทิพย์ พลอยกระจ่าง

อ. ดร.กมลทิพย์ พลอยกระจ่าง

p.kamontip@gmail.com

อ. ดร.มนัสวี เลาะวิธี

อ. ดร.มนัสวี เลาะวิธี

manasavee.lohvithee@gmail.com