ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

…วิศวกรรมเครื่องกลชั้นนำของประเทศและระดับภูมิภาค…

เรามุ่งผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณภาพสูง และผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลของสังคมไทย มีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อประชาคมวิศวฯ จุฬาฯ ที่ผูกผันและมีส่วนร่วม

ผลงานเด่น

 • โลกแห่งการผลิตในอนาคตอันใกล้
 • รถไถเดินตามจุฬาฯ รุ่น “SPJS-60”
 • กลไกลข้อเข่าของขาเทียม
 • ความเสียหายล้า
 • การสั่นสะเทือนของฮาร์ดดิสก์
 • การใช้เทคนิคการเฉลี่ยบนโดเมนเวลาแบบเข้าจังหวะในการตรวจหาต้นกำเนิด
 • การพัฒนากระดูกเทียมจากโปรตีนไหมไทย
 • บทบาทของเครื่องยนต์อากาศร้อน ในภาวะโลกร้อน
 • เครื่องเจียระไนเพชร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 5 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering) เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2476 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering) เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2537 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2561
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Master of Engineering Program in Machanical Engineering) เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2497 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2561
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ (Master of Engineering Program in Cyber-Physical System) เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2562
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Doctor of Philosophy in Machanical Engineering) เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2527 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2561

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 3 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 12 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 ท่าน
อาจารย์ 5 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

อาคาร ฮันส์ บันตลิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2218 6610 +66 2218 6611
เว็บไซต์ www.me.eng.chula.ac.th/