บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมนิวเคลียร์

นางสาวอลิน หาญเจริญ

นางสาวอลิน หาญเจริญ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์คือมีตลาดงานรองรับที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่อนข้างเปิดกว้างทางด้านการศึกษา มี ภาควิชาให้เลือกมากมาย นอกจากวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วยังมีวิชาทางด้านทักษะอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การจัดการวางแผน

นายโย ยูอาสะ

นายโย ยูอาสะ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชาคือนอกจากวิชาที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสีแล้ว ทางภาควิชายังมีวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ด้วย ซึ่งวิชาจำพวกนี้ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ ในการทำงานจริงให้แก่นิสิต

สำหรับความประทับใจที่มีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์คือนอกจากคณะของเราจะโดดเด่นเรื่องการเรียน คณะเรายังมีชมรมที่หลากหลายด้วย เช่น ชมรมกีฬา ชมรมที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชมรมโรบอท ซึ่งชมรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะนอกห้องเรียนให้แก่นิสิตได้เป็นอย่างดี

นางสาวเขมฤทัย เขมศิริ

นางสาวเขมฤทัย เขมศิริ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชาคือเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ ในประเทศไทยยังไม่มีโรงไฟฟ้า โรงงานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ จึงอยากมาเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งทำให้ทราบว่า นอกจากนิวเคลียร์จะสามารถใช้เป็นพลังงานในอุตสาหกรรม เป็นพลังงานใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังมีรังสีที่สามารถนำมาใช้ในการแพทย์ หรือใช้ตรวจสอบวัสดุในโรงงานได้ด้วย

ความประทับใจในคณะคือห้องสมุด นอกจากจะมีพื้นที่ให้นิสิตเข้าไปอ่านหนังสือแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับประชุม ทำงาน มีห้องสำหรับอ่านหนังสือ เจ้าหน้าที่ให้บริการยืมหนังสือสุภาพมาก มีเครื่องพรินต์บริการในห้องสมุดด้วย

นายสุภัสกร ใจสุข

นายสุภัสกร ใจสุข

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจในภาควิชาคือหลังจากที่ได้เข้ามาเรียนแล้ว ประทับใจในตัวอาจารย์ที่ใส่ใจนิสิตทุกคน บรรยากาศการเรียนในห้องมีความเป็นกันเองมาก ๆ อาจารย์สามารถตอบคำถามเวลาที่ไม่เข้าใจได้ เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้และจบจากต่างประเทศ

สิ่งที่ประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์คือสถานที่ ตึกเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ มีต้นไม้ร่มรื่น เหมาะแก่การมาศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา อยู่ที่ชั้น 12 ตึกวิศวกรรม 100 ปี