คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

รศ. ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

รศ. ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

dawan.w@chula.ac.th

ผศ. ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์

ผศ. ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์

kreangkraim@yahoo.com

รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย

รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย

fmnsss@chula.ac.th

ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

Falan.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

jirawat.c@chula.ac.th

อ. ดร.ราฟาเอล บิสเซ่น

อ. ดร.ราฟาเอล บิสเซ่น

Raphael.B@chula.ac.th

ผศ. ดร.พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต

ผศ. ดร.พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต

-

อ. ดร.อภิสิทธิ์ นํ้าประสานไทย

อ. ดร.อภิสิทธิ์ นํ้าประสานไทย

apisit.nu@chula.ac.th

ผศ. ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

ผศ. ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

fmntbp@eng.chula.ac.th, tboonpra03@yahoo.com

อ. ดร.กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร

อ. ดร.กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร

kittiphong.j@chula.ac.th

ผศ. ดร.สุวัฒน์ อธิชนากร

ผศ. ดร.สุวัฒน์ อธิชนากร

suwat.a@chula.ac.th