คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

Prasert.a@chula.ac.th

อ.วรโชค ไชยวงศ์

อ.วรโชค ไชยวงศ์

cworacho@gmail.com

ผศ. ดร.นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์

ผศ. ดร.นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์

napassavong.o@chula.ac.th

รศ. ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช

รศ. ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช

jittra.r@chula.ac.th

รศ.จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

รศ.จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

jeerapat.n@chula.ac.th

ผศ. ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน

ผศ. ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน

pramual.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล

ผศ. ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล

Phairoat.L@Chula.ac.th

รศ. ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

รศ. ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

wipawee.t@chula.ac.th

รศ. ดร.อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย

รศ. ดร.อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย

angsumalin.s@Chula.ac.th

ผศ. ดร.ดาริชา สุธีวงศ์

ผศ. ดร.ดาริชา สุธีวงศ์

daricha.s@chula.ac.th

ศ. ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ

ศ. ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ

somkiat.ta@Chula.ac.th

ผศ.ภูมิ เหลืองจามีกร

ผศ.ภูมิ เหลืองจามีกร

poom.l@chula.ac.th

ผศ.สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา

ผศ.สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา

surapong.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์

ผศ. ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์

pisit.ja@chula.ac.th

ผศ.หฤทัย โลหะศิริวัฒน์

ผศ.หฤทัย โลหะศิริวัฒน์

haruetai.l@chula.ac.th

ผศ. ดร.อริศรา เจียมสงวนวงศ์

ผศ. ดร.อริศรา เจียมสงวนวงศ์

arisara.j@chula.ac.th

รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

natcha.t@chula.ac.th

อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

natt.l@chula.ac.th

รศ. ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

รศ. ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

naragain.p@chula.ac.th

อ. ดร.อมรศิริ วิลาสเดชานนท์

อ. ดร.อมรศิริ วิลาสเดชานนท์

amonsiri.v@chula.ac.th

รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์

รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์

paveena.c@chula.ac.th

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา

parames.c@chula.ac.th

ผศ. ดร.โอฬาร กิตติธีรพรชัย

ผศ. ดร.โอฬาร กิตติธีรพรชัย

oran.k@chula.ac.th

อ. ดร.นันทชัย กานตานันทะ

อ. ดร.นันทชัย กานตานันทะ

Nantachai.k@chula.ac.th