คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์

ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์

Komson.P@chula.ac.th

รศ. ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์

รศ. ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์

Thavatchai.T@chula.ac.th, taytaycu@gmail.com

ผศ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล

ผศ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล

channarong.b@chula.ac.th

รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล

รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล

Chaodit.a@chula.ac.th

ผศ. ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์

ผศ. ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์

suree.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์

ผศ. ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์

suchin.a@chula.ac.th

ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ

ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ

Boonchai.T@chula.ac.th

รศ. ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ

รศ. ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ

asupatana@yahoo.com

ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

tarporn@chula.ac.th

ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

Bundhit.E@chula.ac.th

รศ. ดร.วันเฉลิม โปรา

รศ. ดร.วันเฉลิม โปรา

wanchalerm.p@chula.ac.th

อ. หัสคุณ บริพนธ์มงคล

อ. หัสคุณ บริพนธ์มงคล

hadsakoon.b@chula.ac.th

รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

kulyos.a@eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา

ผศ. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา

weerapun105@yahoo.com Weerapun.R@chula.ac.th

รศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

รศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

naebboon.h@chula.ac.th naebboon@gmail.com

อ. ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์

อ. ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์

pisitpol.c@chula.ac.th

ผศ. ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์

ผศ. ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์

somboona@chula.ac.th

ผศ. ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช

ผศ. ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช

Charnchai.P@chula.ac.th

ผศ. ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์

ผศ. ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์

surachai.c@chula.ac.th

ผศ. ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร

ผศ. ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร

Chaiyachet.S@chula.ac.th

ผศ. ดร.สุรพงศ์ สุวรรณกวิน

ผศ. ดร.สุรพงศ์ สุวรรณกวิน

surapong.su@chula.ac.th

ผศ. ดร.พสุ แก้วปลั่ง

ผศ. ดร.พสุ แก้วปลั่ง

Pasu.K@chula.ac.th

รศ. ดร.โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์

รศ. ดร.โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์

Sotdhipong.P@chula.ac.th

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี

panuwat.ja@chula.ac.th

รศ. ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง

รศ. ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง

Chedsada.C@chula.ac.th

รศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์

รศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์

Supavadee.A@chula.ac.th

รศ. ดร.ดวงฤดี (วงค์ลํ่าซำ) วรสุชีพ

รศ. ดร.ดวงฤดี (วงค์ลํ่าซำ) วรสุชีพ

Duangrudee.W@chula.ac.th

ผศ. ดร.ทับทิม อ่างแก้ว

ผศ. ดร.ทับทิม อ่างแก้ว

tuptim.a@chula.ac.th

อ.จักรพันธ์ แซ่ลี่

อ.จักรพันธ์ แซ่ลี่

Jakapan.L@chula.ac.th

ศ. ดร.วาทิต เบญจพลกุล

ศ. ดร.วาทิต เบญจพลกุล

Watit.B@chula.ac.th, watit_b@hotmail.com

รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

Lunchakorn.W@chula.ac.th

ผศ. ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ

ผศ. ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ

Widhyakorn.A@chula.ac.th

รศ. ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย

รศ. ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย

Nisachon.T@chula.ac.th

ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

bdavid@chula.ac.th, d.banjerdpongchai@gmail.com

รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

Prasit.T@chula.ac.th

ผศ. ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

ผศ. ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

jitkomut.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ

ผศ. ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ

manop.w@chula.ac.th

ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์

ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์

Cherdkul.S@chula.ac.th

รศ. ดร.วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

รศ. ดร.วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

bodeplots@hotmail.com

รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

Mana.S@chula.ac.th

ผศ. ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย

ผศ. ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย

apiwat.lekuthai@gmail.com

ศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย

ศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย

songphol.k@chula.ac.th

อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย

อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย

boonchuay.s@chula.ac.th

รศ. ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์

รศ. ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์

rsomchai@chula.ac.th

ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์

ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์

tchanchana@yahoo.com

ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

s_panyakeow@yahoo.com

ผศ. ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์

ผศ. ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์

Chanin.W@chula.ac.th