บทสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ. ดร.วันเฉลิม โปรา

รศ. ดร.วันเฉลิม โปรา

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทุกคนคงยอมรับว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเทคโนโลยีไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคต อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต สังคมดิจิทัล พลังงานสะอาด การสื่อสารข้อมูล โทรคมนาคม วัสดุนาโน เทคโนโลยีควอนตัม และรถยนต์ไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเรา เป็นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มแรกก่อตั้งมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2449 ต่อมาใน พ.ศ. 2472 จึงได้มีการแยกมาเป็นภาคไฟฟ้าอย่างชัดเจน ภาควิชาของเราได้ผลิตวิศวกรชั้นนำที่เป็นที่พึ่งพาของสังคมมาโดยตลอด

คณาจารย์ในภาควิชามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน และยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เรียกได้ว่า มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสู่สังคม

ที่ผ่านมาภาควิชาได้ผลิตวิศวกรและนักวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในสังคมระดับสากล นอกจากนี้ภาควิชายังเป็นที่สั่งสมความรู้ อันเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ ทั้งยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่อนาคตให้แก่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย 

ภาควิชามีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภาควิชาของเราจะเป็นศูนย์รวมความรู้และบุคลากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นนำของโลก มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

จาก Vision ที่กล่าวมา ภาควิชามี Motto คือ รู้จริง กล้านำ ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์