คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม

รศ. ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม

fcepps@eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

ผศ. ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

vachara.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี์

ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี์

fceccn@eng.chula.ac.th

ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

tsupot@chula.ac.tht

รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

Saksith.C@chula.ac.th

รศ. ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

รศ. ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

wisanu.s@chula.ac.th

ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

boonchai.s@chula.ac.th

รศ. ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว

รศ. ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว

tospol.p@chula.ac.th

รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ

รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ

kong@chula.ac.th

รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี

รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี

tirawat.b@chula.ac.th

ผศ. ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร

ผศ. ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร

fcetss@gmail.com

รศ. ดร.อาณัติ เรืองรัศมี

รศ. ดร.อาณัติ เรืองรัศมี

anat.r@chula.ac.th

รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

veerasakL@gmail.com

รศ. ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์

รศ. ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์

jaroon.r@chula.ac.th

ผศ. ดร.วัฒนชัย สมิทธากร

ผศ. ดร.วัฒนชัย สมิทธากร

fcewsk@eng.chula.ac.th

รศ. ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

รศ. ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

jittichai@hotmail.com

รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล

รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล

kasem.choo@chula.ac.th

รศ. ดร.อัครวัชร เล่นวารี

รศ. ดร.อัครวัชร เล่นวารี

akhrawat.l@chula.ac.th

ศ. ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

ศ. ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

ffceslk@eng.chula.ac.th

รศ. ดร.วิทิต ปานสุข

รศ. ดร.วิทิต ปานสุข

withit.p@chula.ac.th

รศ. ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

รศ. ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

-

รศ. ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม

รศ. ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม

-

รศ. ดร.นพดล จอกแก้ว

รศ. ดร.นพดล จอกแก้ว

noppadon.j@chula.ac.th

รศ. ดร.ธนิต ธงทอง

รศ. ดร.ธนิต ธงทอง

tanit.t@chula.ac.th

ศ. ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ

ศ. ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ

fcetps@eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์

ผศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์

sawekchai.t@chula.ac.th

รศ. ดร.บุญชัย อุกฤษฏชน

รศ. ดร.บุญชัย อุกฤษฏชน

fcebuk@eng.chula.ac.th

รศ. ดร.นคร กกแก้ว

รศ. ดร.นคร กกแก้ว

Nakhon.k@chula.ac.th

ศ. ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย

ศ. ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย

teerapong.s@chula.ac.th

อ. ดร.วีรยุทธ โกมลวิลาศ

อ. ดร.วีรยุทธ โกมลวิลาศ

-

ผศ. ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล

ผศ. ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล

pitcha.j@chula.ac.th

อ. ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย

อ. ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย

pongsun.b@chula.ac.th