บทสัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

นายอัฐวุฒิ ผลาสินธุ์

นายอัฐวุฒิ ผลาสินธุ์

นิสิตระดับมหาบัณฑิต

ความประทับใจที่ได้จากหลักสูตรนี้ ในช่วงปี 1 จะได้เรียนกับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งอาจารย์จากทั้ง 2 สถาบันได้ให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้และเทคนิคทางด้านการทหาร ทำให้ผม ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางทหารได้อย่างไร งานวิจัยของผมเกี่ยวกับเสื้อเกราะกันกระสุน ได้มาจากการประดิษฐ์และพัฒนาโดยใช้ความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆ จนสำเร็จได้ในที่สุด โดยเสื้อเกราะนี้ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรไทย โดยใช้ชื่อเสื้อเกราะกันกระสุนจามจุรี

ความประทับใจต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือเป็นคณะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผมสามารถไปทดสอบเสื้อเกราะได้ โดยที่การเดินทางมีความสะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ของคณะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี

ร้อยโทสาโรช แสงเมือง

ศุภกณิศ หทโยดม

นิสิตระดับมหาบัณฑิต

สำหรับสิ่งที่ประทับใจในหลักสูตร คือได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางทหาร โดยมีงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการรองรับ ได้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น 

สำหรับความประทับใจที่มีต่อคณะ เป็นคณะในฝัน ประทับใจมากที่มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนตรงกับความต้องการ รวมถึงประทับใจคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี

นายกษิดิ์เดช โกศลศานต์

ภูริสา ดำรงค์ศักดิ์กุล

นิสิตระดับมหาบัณฑิต

ความประทับใจต่อหลักสูตรนี้คือ ได้มีโอกาสเรียนและประยุกต์เนื้อหาจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงในงานวิจัยที่ทำอยู่ 

ความประทับใจต่อคณะ คือมีสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเช่น ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ของ ที่นี่ปฏิบัติงานดี