บทสัมภาษณประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

รศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์

รศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยหลักสูตรประกอบด้วย 7 แขนงวิชา จาก 8 ภาควิชา มีจุดมุ่งหมายคือ เราต้องการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนั้นเราต้องการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นและบริบทการป้องกันประเทศและความมั่นคงอีกด้วย

มีคำถามอยู่พอสมควรว่า หลักสูตรของเราแตกต่างจากหลักสูตรปกติอย่างไร คำตอบคือ ในสาขาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศนี้ เป็นวิศวกรที่ทำการวิจัยร่วมกับทางทหาร หรือหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งในภาควิชาปกติอาจมีความยากลำบากในการที่ได้รับความ ร่วมมือตรงนี้ ยกตัวอย่าง การเข้าถึงยุทโธปกรณ์บางอย่าง เช่น ระเบิด อุปกรณ์ตรวจจับระยะไกล เนื่องจากเรามีความร่วมมือกับทางทหาร เราจึงเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ เหล่านี้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในอนาคต

ความสำเร็จที่น่าภูมิใจของหลักสูตร เรามีนิสิตที่จบไปแล้วกลับไปทำงานให้แก่ หน่วยงานความมั่นคง เช่น โรงเรียนนายร้อย จปร และกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกัน เรามีการผลิตบัณฑิตภาคพลเรือนที่ออกไปทำอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยหลายคนเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ในอนาคตไทยอาจจะไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกต่อไป และอย่างน้อยที่สุดบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศในอนาคตต่อไป

เป้าหมายของหลักสูตรมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ 1 การพัฒนาบุคลากร ที่เป็นเรื่องจำเป็นมากของชาติ ต้องยอมรับว่า ในขณะนี้เรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรอบตัวเราเยอะมาก เช่น เรื่องของ Cyber Security เรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ เราอยากจะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้ ทั้งภาคราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง รวมไปถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ การพัฒนาชิ้นงานวิจัย เช่น ระบบการตรวจสอบใบหน้า ระบบการป้องกันต่าง ๆ เราต้องการพัฒนาชิ้นงานวิจัย เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพในการต่อยอดการผลิตของเราเอง

ภาพในการต่อยอดการผลิตของเราเอง ในอนาคตหลักสูตรของเราจะเป็นอย่างไร เป็นการตอบค่อนข้างยาก แต่จริงแล้ว ขณะนี้กระแสในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ Internet of Things, Smart Home ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มาแรง หลักสูตรของเราจะต้องทำการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศาสตร์ยุคใหม่และศาสตร์เดิม เช่น ระบบเครือข่าย โดรน เพื่อป้องกันคนไม่ให้มาล้วงข้อมูล หรือลอบเข้ามาทำร้ายคนในบ้าน เพื่อเหตุด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทำไมควรจะมาเรียนหลักสูตรนี้ เหตุผลหลักคือ เพราะเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าที่คิด ในอนาคตหลักสูตรจะขยายเครือข่ายไปครอบคลุมสิ่งที่ใกล้ตัวเรา เช่น Drone, Cyber Security หรือเรื่องในบ้านและตัวบุคคล เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยกตัวอย่างเรื่องอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ เช่น ฝุ่น PM 2.5 ที่มีเซนเซอร์ขายและราคาที่ถูกลงกว่าเดิม เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เราควรจะรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้งานอุปกรณ์พวกนี้อย่างเหมาะสมที่สุด หลักสูตรของเราจะมี Workshop การใช้เซนเซอร์ Drone, AI ที่สามารถประยุกต์เข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับในต่างประเทศ