คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

รศ. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์

รศ. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์

pichaya.r@chula.ac.th

พอ. ผศ. ดร.กนก วีรวงศ์

พอ. ผศ. ดร.กนก วีรวงศ์

kanok.w@chula.ac.th

รศ. ดร.วิทิต ปานสุข

รศ. ดร.วิทิต ปานสุข

withit.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.สืบสกุล พิภพมงคล

ผศ. ดร.สืบสกุล พิภพมงคล

suebskul.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ

ผศ. ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ

widhyakorn.a@chula.ac.th

ผศ. ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

ผศ. ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

athasit@cp.eng.chula.ac.th

รศ. ดร.นภดนัย อาชวาคม

รศ. ดร.นภดนัย อาชวาคม

nopdanai.a@chula.ac.th

รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต

รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต

sunchai.n@chula.ac.th

ดร.ศราวุธ ริมดุสิต

ดร.ศราวุธ ริมดุสิต

sarawut.r@chula.ac.th

รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

sirima.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว

ผศ. ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว

panyawat@hotmail.com

รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

Lunchakorn.W@chula.ac.th

รศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล

รศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล

viboon.sr@chula.ac.th

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

Proadpran.P@Chula.ac.th

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี

panuwat.ja@chula.ac.th

รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

seksak.a@chula.ac.th