บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมแหล่งนํ้า

นายนันทวุฒิ อินทรียงค์

นายนันทวุฒิ อินทรียงค์

นิสิตระดับปริญญาโท

สิ่งหนึ่งที่ประทับใจเมื่อได้มาอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้าคือ มีจำนวนคนไม่มากเมื่อเทียบกับภาควิชาอื่น อาจารย์ทุกท่านให้ความสนิทกับเราทำให้สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เรื่องเรียน หรือแม้แต่เรื่องที่เป็นปัญหาในชีวิต ทำให้รู้สึกว่า ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงภาควิชาที่เรามาเรียน แต่เป็นเหมือนครอบครัว

สิ่งที่ประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ วิศวฯ จุฬาฯ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ ในความคิดผมทุกคนจะต้องแข่งกันเรียนมาก ๆ แน่ ๆ ทุกคนต้องแข่งกันทำเกรดให้ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือทุกคนช่วยกันเรียน ใครเก่งวิชาไหนก็จะมาติวให้กัน ไม่ใช่แข่งกันเหมือนที่คิด มีเพื่อนที่รักเรา มีเพื่อนที่ช่วยเหลือกัน สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับอาชีพวิศวกรในอนาคต

Miss Sreydet Inn

Miss Sreydet Inn

นิสิตระดับปริญญาโท

I have heard about Chulalongkorn University especially about Department of Water Resources Engineering from my seniors who are already studying here for their master degree and also Ph.D. in many programs. My expectation about coming to Chulalongkorn University is to finish my master degree in water resources engineering however when I come here I have met more than my academic life because the professors are very friendly, kind and take care of the student very well. They’re not only teach about the lesson but they also take care of us about our life. They always give us support and any problem we can talk to them about study and also the daily life in Bangkok, Thailand. Before I think that I just come here for my academic life but later on I learned a lot more about thai culture and about Bangkok.

Mr.Nelson Stephen Ventura

Mr.Nelson Stephen Ventura

นิสิตระดับปริญญาโท

My impression aside from the Thai food and culture… I think that this would be a great opportunity for me to be more aware of the international team so I’ll be able to widen my connections meet more people and be able to grasp the opportunity for me and my career in the future

นายพงษ์สิทธิ์ ผลสมบูรณ์

นายพงษ์สิทธิ์ ผลสมบูรณ์

นิสิตระดับปริญญาเอก

futureความประทับใจคือเรื่องของโอกาสที่ได้รับจากอาจารย์ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เช่นโอกาสในการได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ หรือโอกาสที่ได้ร่วมทำงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งการทำงานก็จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป