บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมสำรวจ

นายธีรวัฒน์ วรรณกุลนิวัติ

นายธีรวัฒน์ วรรณกุลนิวัติ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจในภาควิชาที่เรียนเป็นเรื่องเพื่อน พี่ รวมไปถึงอาจารย์ เพราะภาควิชานี้ คนเรียนค่อนข้างน้อย สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ความประทับใจต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้อง เพราะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนที่คณะ ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับมิตรภาพจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เราโตขึ้น และอยากเป็นผู้ให้แก่รุ่นน้องที่ได้ก้าวเข้ามาเรียนในคณะนี้ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังคำกล่าวที่ว่า รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง

นายตฤณภพ จรัสพัฒน์

นายตฤณภพ จรัสพัฒน์

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจในภาควิชาเป็นเรื่องของเนื้อหาวิชาที่เรียน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในสายงานทั้งหมด อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริงในสนาม อาจารย์แต่ละท่านในภาควิชามีความรู้ความสามารถในแต่ละสายงาน ทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี

ความประทับใจต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะที่ทำให้ผมสามารถเรียนและทำงานไปด้วย ครอบครัวไม่ต้องขัดสนเรื่องเงินที่ต้องนำมาใช้จ่ายค่าเทอมของผม

นางสาวพิชาพร มัคละคีรี

นางสาวพิชาพร มัคละคีรี

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคือหลักสูตรที่มีการให้นิสิตไปทำงานในพื้นที่จริง เช่น การไปเข้าค่ายวิศวกรรมสำรวจ ในชั้นปี 3 กับปี 4 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ได้ลงไปทำงานในสภาพแวดล้อมจริง ได้ประสบการณ์และก็มีการแก้ปัญหาจริง โดยที่เราสามารถนำประสบการณ์ตรงนี้ไปปรับใช้ในอนาคตได้

ส่วนความประทับใจต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีทั้งห้องสมุดที่เปิดให้แก่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล เพื่อการศึกษา มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ มีสนามกีฬาหลายประเภท และหากไม่มีทุนทรัพย์ ทางคณะก็มีทุนการศึกษามอบให้

นางสาวจิดาภา หาร-ตะ-ทิพ-พา-ยะ

นางสาวจิดาภา หาร-ตะ-ทิพ-พา-ยะ

นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจในภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเป็นเรื่องของการฝึกงานในช่วงซัมเมอร์ปีที่ 3 เพราะจะได้นำความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไปใช้จริงในการฝึกงาน มีรุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมสำรวจที่ทำงานอยู่ในองค์กร ในบริษัทต่าง ๆ พร้อมจะช่วยเรา ให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานอย่างเป็นกันเอง เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกัน

ส่วนความประทับใจต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเรื่องของสังคม คือเพื่อน ๆ จะให้ความช่วยเหลือเราในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำกิจกรรมในชั้นเรียน และการทำกิจกรรมส่วนกลาง