บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมโลหการ

นายจตุพล โอภาไพบูลย์

นายจตุพล โอภาไพบูลย์

นิสิตระดับปริญญาเอก

สำหรับความประทับใจต่อภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ทางภาควิชามีทุนสนับสนุนทางด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทุนสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้จากภายในห้องเรียนผ่านงานวิจัยที่นิสิตสนใจ ได้เป็นอย่างดี

นายธรรมนูญ แววสกุล

นายธรรมนูญ แววสกุล

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ถ้ามีการพูดถึงภาควิชาวิศวกรรมโลหการ อย่างแรกที่นึกถึงคือองค์ความรู้และหลักสูตรที่ภาควิชาจะมอบให้

ในส่วนของอาจารย์ อาจารย์ในภาควิชามีความรู้ที่แน่นมาก เมื่อนิสิตมีความสงสัย ในเทคโนโลยีปัจจุบันเกี่ยวกับศาสตร์วัสดุและต่อยอดไปในอนาคต อาจารย์สามารถให้ความรู้ ตอบคำถามได้ทุกด้าน ตรงประเด็น และแตกแขนงไปในความคิดต่อยอดได้ ความรู้สามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบัติได้ด้วย เป็นการจำลองการฝึกงาน จำลองการใช้ ชีวิตจริง เพราะมีเครื่องมือหลากหลายที่ให้เราได้ทดลองทำจริง ลองผิดลองถูกจริง ๆ ซึ่งมีอาจารย์คอยช่วยดูแลอยู่ด้วย

นายวรเมธ แสงฤดี

นายวรเมธ แสงฤดี

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ความประทับใจในภาควิชาโลหการ แม้ภาควิชาโลหการจะเป็นภาคที่เล็กแต่ก็มีสังคมที่เป็นกันเองและอบอุ่น ทำให้ผมสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข ไม่เครียดจนเกินไป พูดคุยกับอาจารย์และเพื่อนๆ ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิต เรียกได้ว่าเรียนที่นี่คุ้มค่าแน่นอน