คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

somsak.ch@chula.ac.th

รศ. ดร.กุณฑินี มณีรัตน์

รศ. ดร.กุณฑินี มณีรัตน์

Kuntinee.M@chula.ac.th

ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

viboon.s@chula.ac.th

รศ. ดร.คณิต วัฒนวิเชียร

รศ. ดร.คณิต วัฒนวิเชียร

wkanit@chula.ac.th

ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

Pairod.s@chula.ac.th

รศ. ดร.ฐิติมา จินตนาวัน

รศ. ดร.ฐิติมา จินตนาวัน

thitima.j@chula.ac.th

รศ. ดร.นภดนัย อาชวาคม

รศ. ดร.นภดนัย อาชวาคม

nopdanai.a@chula.ac.th

รศ. ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์

รศ. ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์

Chanat.R@eng.chula.ac.th

รศ. ดร.จิตติน แตงเที่ยง

รศ. ดร.จิตติน แตงเที่ยง

tchittin@chula.ac.th

รศ. ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ

รศ. ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ

phongsaen@gmail.com

ผศ. ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย

ผศ. ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย

jirapong.K@chula.ac.th

รศ. ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ

รศ. ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ

ratchatin.c@chula.ac.th

รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

angkee.s@gmail.com

รศ. ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

รศ. ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

Sompong.Pu@chula.ac.th

รศ. ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์

รศ. ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์

Boonchai.L@Chula.ac.th

ผศ. ดร.สัณหพศ จันทรานุวัฒน์

ผศ. ดร.สัณหพศ จันทรานุวัฒน์

supavut.c@chula.ac.th

รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท

รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท

thanyarat.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

witaya.w@chula.ac.th

รศ. ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ

รศ. ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ

alongkorn.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์

ผศ. ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์

Nuksit.N@chula.ac.th

รศ. ดร.อศิ บุญจิตราดุลย์

รศ. ดร.อศิ บุญจิตราดุลย์

asi.b@chula.ac.th

ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

werayut.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์

ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์

niphon.w@eng.chula.ac.th

ผศ.ตะวัน ปภาพจน์

ผศ.ตะวัน ปภาพจน์

Tawan.P@chula.ac.th

ผศ. ดร.สรัล ศาลากิจ

ผศ. ดร.สรัล ศาลากิจ

saran.s@chula.ac.th

อ. ดร. ณัฐพล ดำรงค์พลาสิทธิ์

อ. ดร. ณัฐพล ดำรงค์พลาสิทธิ์

nattapol.d@chula.ac.th

ผศ. ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ

ผศ. ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ

pairat.t@chula.ac.th

อ. ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

อ. ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

chirdpun@gmail.com

ผศ. ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี

ผศ. ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี

-

อ. ดร.การุ จงศิริภิญโญ

อ. ดร.การุ จงศิริภิญโญ

Karu.C@chula.ac.th

ผศ. ดร.กฤษฎา พนมเชิง

ผศ. ดร.กฤษฎา พนมเชิง

gridsada.phanomchoeng @gmail.com

อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง

อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง

surat.k@gmail.com