บทสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ. ดร.วรงค์ ปวราจารย์

รศ. ดร.วรงค์ ปวราจารย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยแยกออกมาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเคมี โดยเฉพาะทางด้านปิโตรเคมีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิศวกรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในช่วงแรก จะเป็นนิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นปูพื้นฐาน 3 ด้านด้วยกัน ประการที่หนึ่งคือ มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ประการที่สอง มุ่งเน้นการออกแบบหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เราเรียกว่า Unit Operations ประการสุดท้าย เป็นการมุ่งเน้นกระบวนการโดยนำหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ มาต่อประกอบกันเป็นกระบวนการผลิต โดยภาพรวมแล้วนิสิตจะได้ศึกษาทั้ง 3 อย่าง ทำให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน และมีความรู้ในการปฏิบัติการ เหมาะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นภาควิชาที่ติดอันดับ QS Ranking อันดับสูงที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นหลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชา ยังได้รับการยอมรับ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรเป็นหลักสูตรแรก ของประเทศด้วย

ส่วนเป้าหมายของภาควิชาวิศวกรรมเคมีมี 2 ประการด้วยกัน ประการแรก คือ การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ไปปฏิบัติการในภาคเอกชน ประการที่ 2 คือการผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อจะเป็นการเสริมสร้างเทคโนโลยีในประเทศต่อไป

ถึงแม้ว่าในอดีตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะก่อตั้งบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความลํ้าสมัย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน ทางภาควิชาจึงต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี