คณาจารย์ประจำหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

ศ. ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล

ศ. ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล

siriporn.d@chula.ac.th

ศ. ภญ. ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

ศ. ภญ. ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

pornanong.a@pharm.chula. ac.th

ศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

ศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

muenduen.p@chula.ac.th

รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

mana.S@chula.ac.th

ศ. พญ.วสี ตุลวรรธนะ

ศ. พญ.วสี ตุลวรรธนะ

wasee.T@Chula.ac.th

รศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

รศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

tarporn@chula.ac.th

ศ. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ศ. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

roongroj.B@Chula.ac.th

รศ. ดร.สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง

รศ. ดร.สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง

eiamong@yahoo.com

ศ. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

ศ. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

dr.duangporn@gmail.com

รศ. ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

รศ. ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

saknan@live.jp

ศ. พญ. ดร.นริสา ฟูตระกูล

ศ. พญ. ดร.นริสา ฟูตระกูล

fmednft@yahoo.com

รศ. ดร.วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

รศ. ดร.วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

bodeplots@hotmail.com

ศ. ทพ. ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์

ศ. ทพ. ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์

prasit215@gmail.com

รศ. ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง

รศ. ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง

chedsada.c@chula.ac.th

รศ. ดร.เศรษฐา ปานงาม

รศ. ดร.เศรษฐา ปานงาม

setha@cp.eng.chula.ac.th

รศ. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์

รศ. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์

solaphat@chula.md

รศ. พญ.สุกัลยา เลิศลํ้า

รศ. พญ.สุกัลยา เลิศลํ้า

lerdlum@hotmail.com

รศ. ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ

รศ. ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ

alongkorn.p@chula.ac.th

รศ. พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์์

รศ. พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์์

jitladda.D@chula.ac.th

ผศ. ดร.โศรดา กนกพานนท์

ผศ. ดร.โศรดา กนกพานนท์

sorada.k@chula.ac.th

รศ. นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

รศ. นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

ผศ. ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ

ผศ. ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ

pairat.t@chula.ac.th

รศ. นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

รศ. นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

werayut.s@chula.ac.th

รศ. ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

รศ. ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

ผศ. ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี

ผศ. ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี

รศ. ดร.วรวีร์ โฮเว่น

รศ. ดร.วรวีร์ โฮเว่น

vipavee.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

thanarat.C@Chula.ac.th

ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์

ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์

juthamas.r@chula.ac.th

ผศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต

ผศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต

ผศ. ดร.พิษณุ คนองชัยยศ

ผศ. ดร.พิษณุ คนองชัยยศ

pizzanu.k@chula.ac.th

ผศ. น.สพ. ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต

ผศ. น.สพ. ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต

Skumpana@hotmail.com

ผศ. ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช

ผศ. ดร.ชาญชัย บุญหล้า

charnchai.P@chula.ac.th

ผศ. ดร.ชาญชัย บุญหล้า

ผศ. ดร.ชาญชัย บุญหล้า

ผศ. ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

ผศ. ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ

jitkomut.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.เทวิน เทนคำเนาว์

ผศ. ดร.เทวิน เทนคำเนาว์

ผศ. นพ. ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

ผศ. นพ. ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

amornpun.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์

ผศ. ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์

nuntaree@gmail.com

ผศ. นพ. ดร.ภาสกร วัธนธาดา

ผศ. นพ. ดร.ภาสกร วัธนธาดา

spmed.chula@gmail.com

ผศ. ดร.ณัฐกร ทับทอง

ผศ. ดร.ณัฐกร ทับทอง

Nuttakorn.T@Chula.ac.th

ผศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ

ผศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ

ผศ. ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ

ผศ. ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ

asupatana@yahoo.com

ผศ. ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย

ผศ. ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย

Yothin.R@chula.ac.th

อ. ดร. นพ.กฤษฎา เหลืองชวพงศ์

อ. ดร. นพ.กฤษฎา เหลืองชวพงศ์

kritsada.l@chula.ac.th

ผศ. ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย

ผศ. ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย

apiwat.lekuthai@gmail.com

อ. นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

อ. นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

yuttachai.l@chula.ac.th

ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์

ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์

niphon.w@eng.chula.ac.th

อ. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

อ. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

boonrat.l@chula.ac.th

อ. นพ.กฤษณชัย ชมโท

อ. นพ.กฤษณชัย ชมโท

ผศ. นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

ผศ. นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

wkitisom@yahoo.co.th

อ. ดร.สุพรรษา ยอดเมือง

อ. ดร.สุพรรษา ยอดเมือง

supansa.y@chula.ac.th

อ. ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์

อ. ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์

Pakpum.S@chula.ac.th

อ. ภญ. ดร.จุฑารัตน์ กิจส่งเสริมธน

อ. ภญ. ดร.จุฑารัตน์ กิจส่งเสริมธน

Jutarat.K@chula.ac.th

อ. ดร.ดวงดาว วิชาดากุล

อ. ดร.ดวงดาว วิชาดากุล

duangdao.w@chula.ac.th

อ. ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก

อ. ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก

Peerapat.t@chula.ac.th