คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

witaya.w@chula.ac.th

ศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

ศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

Artiwan.Sh@chula.ac.thผ

ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

david.b@chula.ac.th

ผศ.ตะวัน ปภาพจน์

ผศ.ตะวัน ปภาพจน์

Tawan.P@chula.ac.th

ดร.พิมพ์พร พลเพชร

ดร.พิมพ์พร พลเพชร

pponpesh@chula.ac.th

ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

fmepdc@eng.chula.ac.th

ดร.จรัสรัก วิภาวกิจ

ดร.จรัสรัก วิภาวกิจ

charusluk.v@chula.ac.th

ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล

ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล

pinunta.r@chula.ac.th

ดร.พอพิณฑ์ พันธุ์เกตุมงคล

ดร.พอพิณฑ์ พันธุ์เกตุมงคล

porpin.p@chula.ac.th

ดร.อนิวรรตน์ ตันเดชานุรัตน์

ดร.อนิวรรตน์ ตันเดชานุรัตน์

aniwat.t@chula.ac.th

ดร.อภิพล เมธาจิตติพันธ์

ดร.อภิพล เมธาจิตติพันธ์

apipon.m@chula.ac.th

Joshua Staubs, Ph.D.

Joshua Staubs, Ph.D.

joshua.s@chula.ac.th

ดร.ศิรินทร์ นิติเนาวรัตน์

ดร.ศิรินทร์ นิติเนาวรัตน์

sirin.N@chula.ac.th

Assoc. Prof. Yan Zhao, Ph.D.

Prof. Yan Zhao, Ph.D.

yan.z@chula.ac.th

Prabhath De Silva, Ph.D.

Prabhath De Silva, Ph.D.

prabhath.d@chula.ac.th

Chee Keong Ngaw, Ph.D.

Chee Keong Ngaw, Ph.D.

chee.k@chula.ac.th

Jonathan Powell, Ph.D.

Jonathan Powell, Ph.D.

Jon.p@chula.ac.th

Tang Jing, D.Eng.

Tang Jing, D.Eng.

Jing.T@chula.ac.th

ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์

ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์

Ronnapee.c@chula.ac.th

Mr. Eric Peter Ross II

Mr. Eric Peter Ross II

Eric.R@chula.ac.th

Derrick Lim, Ph.D.

Derrick Lim, Ph.D.

derrick.l@chula.ac.th

Stanley Peter Lynch, Ph.D.

Stanley Peter Lynch, Ph.D.

lynch_stan@hotmail.com