บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร ISE เป็นหลักสูตร Multidisciplinary ที่ไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบการบริหารหลักสูตรเหมือนหลักสูตรวิศวกรรมทั่วไป มีความอิสระในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยการดึงเอา Core Knowledge ผสมผสานกับ Personal Skill, Interpersonal Skill, Communication Skill และ Working Skill ทักษะต่าง ๆ ที่ทำเป็น Module เพื่อผสานให้บัณฑิตเป็น World Class Engineer ที่สามารถเข้าไปสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน เข้าสู่ระดับเวทีนานาชาติได้

ถ้าคุณเป็นคนที่มี Passion และ Fascination อยู่ในใจในเรื่องของการที่ต้องการ จะขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่ง ในการศึกษาค้นคว้าในระดับ Cutting Edge Technology ด้าน Engineer แล้วต้องการยกระดับขีดความสามารถตัวเอง เพื่อเข้าไปสู่เวทีการทำงาน ทั้งระดับ Local Global เข้าไปสู่เวทีนานาชาติได้ ISE มีคำตอบครับ

เป้าหมายของหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติของ ISE ก็คือเพื่อสร้าง World Class Engineer ที่สามารถเข้าไป Meet Local และ Global Challenge และสามารถทำงานใน บรรยากาศนานาชาติได้ ก็คือยกระดับความสามารถของวิศวกรขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ ที่สามารถทำงานทั้งในและต่างประเทศได้

ณ ปัจจุบัน บริบทการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปได้เร็วมาก แม้กระทั่ง 1 ปี 2 ปี 3 ปี Content ในหลักสูตรก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรของ ISE ก็จะมีจุดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตร Multidisciplinary ที่มีการเรียนเป็น Module ในแต่ละส่วน เรามีการศึกษาแนวโน้มของโลก Global Forces and Trends ตลอดเวลา และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอด ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราส่งเสริมและพยายามจะฝังกิจกรรม รวมถึงเรื่องของปรัชญาการเรียนของนิสิตให้นิสิตมีความสามารถในการไขว่คว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่เสมอ เราแนะนำกลไกการเรียนรู้ให้นิสิตเพื่อที่จะสามารถหยิบความรู้ที่มีอยู่แล้ว และที่อาจจะเกิดในอนาคต ไปเป็น Solution ที่สามารถจะสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่วนนี้ทำให้หลักสูตรของ ISE มีความยั่งยืน มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตร ISE เป็นหลักสูตรที่ Unique มาก ISE มีอยู่ 5 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรวิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์ หรือ ADME หลักสูตรที่ 2 คือหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน หรือ AERO หลักสูตรที่ 3 คือหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICE หลักสูตรที่ 4 คือหลักสูตรวิศวกรรมนาโน NANO และหลักสูตรล่าสุด คือหลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือ Robotics AI ทุก ๆ หลักสูตรใน ISE มุ่งสร้างทักษะวิศวกรรมนานาชาติ เพื่อรองรับความท้าทายในสังคมไทยและสังคมโลก และเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน