บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา

ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 ด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยกับ British Council เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้านการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการวิศวกรรม ให้แก่ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ The University of Warwick แห่งประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทนานาชาติ การจัดการวิศวกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนานาชาตินี้จะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 สถาบัน คือ ได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจาก The University of Warwick ซึ่งนับเป็นจุดเด่นสำคัญของหลักสูตรนี้

งานวิจัยที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรจะเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมจริง ๆ เพราะฉะนั้นผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในด้านอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัว โดยนำความรู้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า หลักสูตรมีส่วนสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งของบัณฑิตได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน และทำงานในระดับผู้บริหาร หลักสูตรจะช่วยให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรระดับนานาชาติได้ในอนาคต และมีส่วนสำคัญที่ ขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในอนาคตข้างหน้า ศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรจะต้องมีการปรับตัวเพื่อนำความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกเข้ามาใช้ในหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนเป็นโมดูลเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างคล่องตัว จึงสามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน

ในอนาคตต่อไปเทคโนโลยีทางด้านการผลิตคงต้องมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น หลักสูตรจะมีการปรับตัวเพื่อนำความรู้ด้านวิชาการ ทางด้านงานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เข้ามาปรับหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ไปสู่ระดับนานาชาติ

ทางศูนย์มีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของกำลังคนของประเทศในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจริญรุดหน้าก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน