คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า

รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

sucharit.k@gmail.com

ผศ. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา

ผศ. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา

-

รศ. ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล

รศ. ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล

fwatks@eng.chula.ac.th

อ. ดร.บุศวรรณ บิดร

อ. ดร.บุศวรรณ บิดร

butsawan.p@chula.ac.th

รศ. ดร.เสรี จันทรโยธา

รศ. ดร.เสรี จันทรโยธา

seree.c@chula.ac.th

ผศ. ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี

ผศ. ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี

piyatida.h@chula.ac.th

ผศ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์

ผศ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์

Anurak.S@Chula.ac.th

อ. ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์

อ. ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์

pongsak@cu.ac.th

ผศ. ดร.สุภัทรา วิเศษศรี

ผศ. ดร.สุภัทรา วิเศษศรี

Supattravi@chula.ac.th