คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

รศ. ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์

รศ. ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์

itthi.t@eng.chula.ac.th

รศ. ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์

รศ. ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์

phisan.chula@gmail.com

รศ. ดร.บรรเจิด พละการ

รศ. ดร.บรรเจิด พละการ

banjerd.phalakarn@gmail.com

อ. ดร.ธงทิศ ฉายากุล

อ. ดร.ธงทิศ ฉายากุล

thongthit.c@chula.ac.th

ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล

ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล

sanphet.c@chula.ac.th

ผศ.สมชาย เกรียงไกรวศิน

ผศ.สมชาย เกรียงไกรวศิน

kriengkraiwasin@gmail.com

อ. ดร.ชัยโชค ไวภาษา

อ. ดร.ชัยโชค ไวภาษา

chaichoke@hotmail.com

รศ. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

รศ. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

chanin.t@chula.ac.th

ผศ. พ.อ. ดร.กนก วีรวงศ์

ผศ. พ.อ. ดร.กนก วีรวงศ์

kanok.w@chula.ac.th

ผศ. ดร.กรวิก ตนักษรานนท์

ผศ. ดร.กรวิก ตนักษรานนท์

garavig.t@chula.ac.th

ศ. ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

ศ. ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

chalermchon.s@chula.ac.th

อ. ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา

อ. ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา

teetat.c@chula.ac.th

รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน

รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน

vichai.y@chula.ac.th