คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

ศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ

ศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ

gobboon.l@chula.ac.th

ผศ. ดร.มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา

ผศ. ดร.มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา

mawin.s@chula.ac.th

ผศ.สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์

ผศ.สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์

suvanchai.p@chula.ac.th

รศ. ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล

รศ. ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล

patama.v@chula.ac.th

รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

seksak.a@chula.ac.th

ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร

ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร

chedtha.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

boonrat.l@chula.ac.th

อ. ดร.จิราภรณ์ คำวรรณะ

อ. ดร.จิราภรณ์ คำวรรณะ

jirapon.k@chula.ac.th

ผศ. ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว

ผศ. ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว

panyawat.w@chula.ac.th

อ. ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์

อ. ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์

sirichai.l@chula.ac.th

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร

ekasit.n@chula.ac.th

อ. ดร.นิธิ แสนอาจหาญ

อ. ดร.นิธิ แสนอาจหาญ

nithi.s@chula.ac.th

รศ. ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์

รศ. ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์

tachai.l@chula.ac.th