บทสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิศวกรรม-ศาสตร์ ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เรายังทำงานเรื่องของไหลและพลังงานอีกด้วย บัณฑิตของเรา ที่จบไปแล้ว สามารถไปทำงานได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อากาศยาน หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และงานระบบภายในอาคารอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีส่วนผลักดันงานใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 เช่น งานเกษตรกรรมอัจฉริยะ งานการแพทย์สมัยใหม่ และงานนาโนเทคโนโลยี

น้อง ๆ ที่สนใจอยากเป็นวิศวกรเครื่องกล จะต้องมีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์เป็นพิเศษ ภาควิชาของเรามีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนให้แก่นิสิต กลุ่มอาจารย์ที่ทำงานวิจัยทางด้านการเรียนการสอน มีนิสิตเก่าที่คอยช่วยเหลือ ภาควิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเสมอมา

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองวิศวกรรมเครื่องกลเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาทางวิศวกรรม หรือ TABEE ของสภาวิศวกร ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ เราจึงมั่นใจว่า เรามีหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่ดีที่สุดในประเทศ

ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เราผลิตบัณฑิตที่จบออกไปทำงานในหลายภาคส่วน ของประเทศ ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เรามีรุ่นพี่อาวุโสที่เป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ เรามีนิสิตเก่ารุ่นกลางและรุ่นเยาว์ที่ออกไปทำงานในบริษัทระดับโลก นอกจากนี้นิสิตเก่าของเราบางส่วนทำงานในภาครัฐ ทำหน้าที่คอยผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ เรามีนิสิตใหม่ที่พึ่งจบออกไปทำงานสตาร์ตอัปที่มีคุณภาพและมี ชื่อเสียงระดับสากล

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายหลักของภาควิชา บัณฑิตของเราจึง ออกไปเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ในปัจจุบันศาสตร์ต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรรมเครื่องกล จะต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น ดังนั้น บัณฑิตของเราจึงต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่น

เราได้ออกแบบหลักสูตรให้บัณฑิตมีความพร้อมในทุก ๆ ทักษะที่กล่าวมา ดังนั้น จึงมั่นใจว่านิสิตของเราจะประสบความสำเร็จดังเช่นวิศวฯ จุฬาฯ ทุก ๆ รุ่นที่ผ่านมา

ผมขอเชิญน้อง ๆ ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือมาเยี่ยมชมภาควิชา เรามีห้องแล็บอยู่หลากหลายสาขา มาดูว่าอาจารย์ทำงาน ทางด้านไหนบ้าง หรือรุ่นพี่เรียนอะไรกันบ้าง ถ้าสนใจจะได้สอบเข้าเพื่อมาเรียนในหลักสูตรของเรา