คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศ. ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

ศ. ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

orathai.c@chula.ac.th

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

chaiyaporn.p@chula.ac.th

รศ. ดร.ชวลิต รััตนธรรมสกุล

รศ. ดร.ชวลิต รััตนธรรมสกุล

dr_chawalit@yahoo.com

รศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล

รศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล

p_patiparn@yahoo.com

รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร

รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร

sutha.k@hotmail.com

ผศ. ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์

ผศ. ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์

Sachariya@yahoo.com

รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

sirima.p@chula.ac.th

รศ. ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์

รศ. ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์

pichaya.r@chula.ac.th

รศ. ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี

รศ. ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี

wiboonluk@hotmail.com

รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์

รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์

khemarath.o@chula.ac.th

ผศ. ดร.ศรัณย์ เตชะเสน

ผศ. ดร.ศรัณย์ เตชะเสน

Sarun.t@chula.ac.th

ผศ. ดร.มนัสกร ราชากรกิจ

ผศ. ดร.มนัสกร ราชากรกิจ

manaskorn@gmail.com

รศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล

รศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล

viboon.sr@chula.ac.th

ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ

ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ

daosjanjaroen@gmail.com

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

pisut114@hotmail.com

อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์

อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์

Jenyuk.l@chula.ac.th

รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน

รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน

chanathip.p@chula.ac.th

รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ

รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ

petchporn.c@chula.ac.th

รศ. ดร.ตะวัน ลิมปิยากร

รศ. ดร.ตะวัน ลิมปิยากร

tawan.l@chula.ac.th

ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์

ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์

win.trivitayanurak@gmail.com

รศ. ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์

รศ. ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์

benjaporn.bo@chula.ac.th

ผศ. ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ

ผศ. ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ

onanong.l@chula.ac.th