บทสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์

รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แต่เดิมเรียกว่าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมี ศ.อรุณ สรเทศน์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก และใน พ.ศ. 2529 เราได้ปรับชื่อจากภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นครับ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 67 ปีแล้ว นับว่า เป็นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเรามีคณาจารย์ครบทุกด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรามีเครื่องมือในการวิจัย มีห้องแล็บวิจัย เป็นห้องแล็บ วิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่หนึ่งของประเทศ เรามีทั้งความรู้ มีทั้งอาจารย์ และมีทั้งความพร้อมทางด้านการทำการวิจัย ถือว่าภาควิชาของเราเด่นที่สุดทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ตลอดเวลาเกือบ 70 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมกันกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านมลพิษทางนํ้า อากาศ กาก และการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากที่บัณฑิตของเราที่จบไปได้ไปทำงานหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

เป้าหมายของภาควิชาคือจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เท่าทันด้านสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ สามารถทำให้อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมเดินไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีที่สุด ไม่รบกวนกัน มีประโยชน์ไปพร้อม ๆ กันได้

อยากจะขอเชิญชวนน้อง ๆ ทุกคนที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมเรียน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพราะที่นี่มีครบถ้วนทั้งอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ เครื่องมือวิจัยที่มีเพียบพร้อม และนอกจากเรียนสาขานี้จะได้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม-ศาสตร์แล้ว เรายังกลายเป็นคนที่รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อมอีกด้วย