คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศ. ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล

ศ. ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล

boonserm@cp.eng.chula.ac.th

รศ. ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์

รศ. ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์

Yachai.L@chula.ac.th

ศ. ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

ศ. ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

Prabhas.C@chula.ac.th

รศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

รศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

wiwat@chula.ac.th

รศ. ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี

รศ. ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี

Pornsiri.Mu@chula.ac.th

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต

atiwong@cp.eng.chula.ac.th

รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

somchaip@chula.ac.th

รศ. ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย

รศ. ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย

kultida@cp.eng.chula.ac.th

รศ. ดร.ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

รศ. ดร.ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

Taratip.S@chula.ac.th

รศ. ดร.เศรษฐา ปานงาม

รศ. ดร.เศรษฐา ปานงาม

setha@cp.eng.chula.ac.th

รศ. ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

รศ. ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

twittie.s@chula.ac.th

รศ. ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

รศ. ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

ann@cp.eng.chula.ac.th

รศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา

รศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา

krerk@cp.eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

natawut.n@chula.ac.th

รศ. ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ์

รศ. ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ์

nuttapong@cp.eng.chula. ac.th

ผศ. ดร.นัทที นิภานันท์

ผศ. ดร.นัทที นิภานันท์

nattee.n@chula.ac.th

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

Proadpran.P@Chula.ac.th

ผศ. ดร.พิษณุ คนองชัยยศ

ผศ. ดร.พิษณุ คนองชัยยศ

pizzanu.k@chula.ac.th

ผศ. ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์

ผศ. ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์

arthit@cp.eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

sukree@cp.eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

ผศ. ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

athasit@cp.eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

Thanarat.C@Chula.ac.th

ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง

ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง

attawith@cp.eng.chula.ac.th

ผศ. ดร.วีระ เหมืองสิน

ผศ. ดร.วีระ เหมืองสิน

veera.m@chula.ac.th

ผศ. ดร.วิษณุ โคตรจรัส

ผศ. ดร.วิษณุ โคตรจรัส

vishnu@cp.eng.chula.ac.th

อ. ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช

อ. ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช

Ekapol.C@chula.ac.th

ผศ. ดร.พีรพล เวทีกูล

ผศ. ดร.พีรพล เวทีกูล

peerapon.v@chula.ac.th

อ. ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

อ. ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

kunwadee.s@chula.ac.th

ผศ.นครทิพย์ พร้อมพูล

ผศ.นครทิพย์ พร้อมพูล

Nakornthip.S@chula.ac.th

อ. ดร.พิชญะ สิทธีอมร

อ. ดร.พิชญะ สิทธีอมร

-

ผศ.เชษฐ พัฒโนทัย

ผศ.เชษฐ พัฒโนทัย

chate.p@chula.ac.th

อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

Thongchai.R@chula.ac.th

อ. ดร.ดวงดาว วิชาดากุล

อ. ดร.ดวงดาว วิชาดากุล

duangdao.w@chula.ac.th