บทสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง

ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเราอย่างที่สุด ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ทุกอย่างแทบจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปหมด แม้แต่ในชื่อภาควิชายังมีคำว่า “คอมพิวเตอร์” อยู่ในชื่อด้วย มีเพียงไม่กี่ศาสตร์หรือไม่กี่แขนงที่จะมีชื่อของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นชื่อของศาสตร์ โดยปกติเมื่อพูดถึงวิศวกรรมศาสตร์ เรามักจะนึกถึงโครงสร้างทางกายภาพอย่างคณะวิศวกรรมโยธา เครื่องกล หรือไฟฟ้า แต่สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรามีระบบทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการทำงานของโครงสร้างที่ไม่ใช่กายภาพ นั่นคือ การทำงานของข้อมูล การทำงาน วิเคราะห์ ประมวลผล และสิ่งที่เรามักได้ยินช่วงหลัง ๆ นั่นคือ การสร้างความฉลาดให้แก่คอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เราผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพออกไปมากมาย เราเป็นที่แรกที่เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เรามีความภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสดูแลบุคลากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ นั่นคือ นิสิตที่มีศักยภาพสูง เราภูมิใจที่ได้เป็นแหล่งดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มาทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตผลงานทางด้านวิชาการ พัฒนาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศของเรา

การที่ได้เข้ามาที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นโอกาสที่ดีมาก จะได้มีโอกาสเรียนทั้งด้านเชิงลึกและเชิงกว้าง ภาควิชาของเรามีสอนแทบทุกแขนงของศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ AI, Machine Learning, Data analytic, Data science, Robotic, Virtual Reality, Cyber Security, Bioinformatic, Quantum computing, Software Engineering, Computer Graphic และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ อย่างเช่น อักษรศาสตร์ ที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ด้านภาษา ทำงานร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง New Media, ข่าวสารข้อมูล ทำงานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นิสิตได้เห็นในโลกจริงว่า การเรียน ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้อย่างไร

เป้าหมายอย่างหนึ่งของประเทศคือ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาพร้อมที่จะสนับสนุนให้เป้าหมายนี้เป็นจริง มีความพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และวัยอื่น ๆ รวมถึงวัยทำงานที่ต้องการอัพเกรดตนเองหรือวัยสูงอายุ ซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้ภาควิชาเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคมผู้สูงวัย ด้าน Cyber Security หรือการพัฒนาทางด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น Automation, Robotic หรือการใช้ Data ให้มีประสิทธิภาพ Machine Learning การจัดการ AI ต่างๆ นอกจากนี้แล้ว เรายังมุ่งพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้วย