คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ศ. ดร.ศราวุธ ริมดุสิต

ศ. ดร.ศราวุธ ริมดุสิต

sarawut.r@chula.ac.th

ศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

ศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

muenduen.p@chula.ac.th

ศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

ศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

artiwan.Sh@chula.ac.th

ศ. ดร.บรรเจิด จงสมจิตร

ศ. ดร.บรรเจิด จงสมจิตร

bunjerd.j@chula.ac.th

ศ. ดร.จูงใจ ปั้นประณต

ศ. ดร.จูงใจ ปั้นประณต

joongjai.p@chula.ac.th

ศ. ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล

ศ. ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล

siriporn.d@chula.ac.th

ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร

ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร

paisan.k@chula.ac.th

ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

suttichai.a@chula.ac.th

รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล

รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล

ctawat@pioneer.chula.ac.th

รศ. ดร.ธราธร มงคลศรี

รศ. ดร.ธราธร มงคลศรี

tharathon.m@chula.ac.th

รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

anongnat.S@chula.ac.th

รศ. ดร.กษิดิศ หนูทอง

รศ. ดร.กษิดิศ หนูทอง

kasidit.n@chula.ac.th

รศ. ดร.เดชา ฉัตรศิริเวช

รศ. ดร.เดชา ฉัตรศิริเวช

cdeacha@chula.ac.th

รศ. ดร.สุรเทพ เขียวหอม

รศ. ดร.สุรเทพ เขียวหอม

soorathep.k@chula.ac.th

รศ. ดร.วรงค์ ปวราจารย์

รศ. ดร.วรงค์ ปวราจารย์

varong.p@chula.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐพร โทณานนท์

ผศ. ดร.ณัฐพร โทณานนท์

nattaporn.t@chula.ac.th

ผศ. ดร.สุพจน์ พัฒนะศรี

รศ. ดร.เดชา ฉัตรศิริเวช

cdeacha@chula.ac.th

ผศ. ดร.โศรดา กนกพานนท์

ผศ. ดร.โศรดา กนกพานนท์

sorada.k@chula.ac.th

ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

amornchai.a@chula.ac.th

ผศ. ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช

ผศ. ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช

apinan.s@chula.ac.th

ผศ. ดร.ปารวี วาศน์อำนวย

ผศ. ดร.ปารวี วาศน์อำนวย

paravee.v@chula.ac.th

ผศ. ดร.พลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์

ผศ. ดร.พลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์

palang.b@chula.ac.th

อ. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์

อ. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์

varun.t@chula.ac.th

อ. ดร.ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล

อ. ดร.ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล

chutimon.s@chula.ac.th

อ. ดร.อัครวัต ศิริสุข

อ. ดร.อัครวัต ศิริสุข

akawat.s@chula.ac.th

อ.สิริกัญญา สิงห์คุณา

อ.สิริกัญญา สิงห์คุณา

ssingcun@hotmail.com

อ. ดร.พิมพ์พร พลเพชร

อ. ดร.พิมพ์พร พลเพชร

pponpesh@chula.ac.th

อ. ดร.ชลิดา คล้ายโสม

อ. ดร.ชลิดา คล้ายโสม

chalida.Kl@chula.ac.th

อ. ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร

อ. ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร

pongtorn.ch@chula.ac.th

อ. ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์

อ. ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์

rungthiwa.m@chula.ac.th

ผศ. ดร.ภัทรพร คิม

ผศ. ดร.ภัทรพร คิม

pattar_loh@hotmail.com

อ. ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม์

อ. ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม์

supareak.p@chula.ac.th